314 dni
5H 13M 24S
NEWS
10.06.20
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Marina Trzebież - Skompromitowany Jacek Pietraszkiewicz (Skarbnik PZŻ) - wraca jak bumerang na stanowisko Prezesa ...


Aktualizacja 10.06.2020

Bardzo dobra wiadomość dla flagowego zaniedbanego od lat żaglowca PZŻ - "Kapitan Glowacki".

Konkurs ofert na sprzedaż żaglowca „Kapitan Głowacki" został rozstrzygnięty.

Żaglowiec kupiła warszawska firma 3Oceans Sp. z o.o. armator żaglowca Fryderyk Chopin.

Kwota zakupu wyniosła 150 tysięcy złotych, 3Oceans Sp. z o.o była jedynym z oferentów.

Od 2016 roku żaglowiec nie pływa ze względu na zły stan techniczny, w ostatnim czasie planowano przekazać go kołobrzeskiemu Muzeum oręża. 

Piotr Kulczycki, prezes spółki 3Oceans, w postępowaniu konkursowym zadeklarował gruntowne wyremontowanie jachtu przy zachowaniu walorów technicznych i historycznych żaglowca. 


Aktualizacja 09.06.2020

Elektryzująca wiadomość z ostatniej chwili:

Skarbnik PZŻ Jacek Pietraszkiewicz - skompromitowany były Przewodniczący Rady Fundacji Portu Jachtowego Trzebież wraca "przywieziony ponownie w teczce przez PZŻ" - : Pietraszkiewicz obejmie tym razem stanowisko Prezesa Zarządu Portu Jachtowego Trzebież. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Pietraszkiewicz sam zrezygnował ze stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji Portu Jachtowego Trzebież.

Rezydenci już załamują ręce i na powitanie nowego znienawidzonego wcześniej "byłego Pana Przewodniczącego" przygotowali powitalny banner - (poniżej na fotografii).

PS. słowo IT - oznacza kolejny etap (cz. 2) powrotu znanej postaci z literatury fantastyki naukowej do Mariny Trzebież - nie mylić z "działem IT") 

Z informacji jakie otrzymaliśmy: głosami  (PZŻ) odwołano dotychczasowego Prezesa Marka Stawiszyńskiego (bardzo dobrze ocenianego przez rezydentów mariny i pracowników), zastepując go opisywanym przez nas wcześniej znienawidzonym przez część rezydentów Jackiem Pietraszkiewiczem.

W dole artykułu znajdziecie kilka wątków dotyczących niechlubnej działalności Pietraszkiewicza po otwarciu nowej mariny.

(Patrz: Aktualizacja 08.12.2019 - Zmiana na stanowisku Prezesa Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież? Pietraszkiewicz w końcu rezygnuje? Ostatnie 4 lata w Marinie Trzebież w pigułce)

Przypomnijmy w skrócie:

Pietraszkiewicz odpowiedzialny jest za fatalny start mariny po zakończeniu budowy nowej mariny - horrendalnie wysokie ceny za postoje rezydenckie i tranzytowe, nierealizowanie umów ustnych z rezydentami, brak obiecywanego dostępu do mediów dla jachtów stojących na placu, brak przez wiele miesięcy pisemnyh umów postojowych z rezydentami - pomimo wielokrotnych obietnic, żonglowanie cenami postojów jak z rękawa, niewywiązywanie się z ustnych ustaleń z niektórymi pracownikami, chamstwo i buta w stosunku do rezydentów spowodowały bardzo złą atmosferę w samej marinie, ucieczkę lub chęć zmiany mariny przez garstkę pozostałych rezydentów.

Pietraszkiewicz jest również odpowiedzialny za sprzedaż słynnego jachtu Jurand - który po sprzedaży poniżej kwoty wywoławczej po nieudanym przetargu - został po zakupie przez jedną z Fundacji sprzedany na złom (zapewne z sowitym  zyskiem....)

Pietraszkiewicz jest również autorem negocjacji i udostępnienia terenów po byłej Tawernie Afrakta firmie produkującej rurociąg do prac pogłebiania toru wodnego Szczecin - Świnoujście.

Ps. Pietraszkiewicz jest właścicielem firmy Navsim otrzymującej intratne zlecenia związane m.in. z systemami lokalizacji statków, oraz innymi tego typu pracami związanymi z gospodarką morską.

Poniżej Jacek Pietraszkiewicz (Konferencja prasowa dot. budowy nowej mariny w Trzebieży) i powitalny banner na cześć nowego "Prezesunia" na jednym z rezydenckich jachtów w Marinie Trzebież:

Foto: z archiwum Sailportal.pl


Aktualizacja 05.05.2020

Wielokrotnie pisaliśmy o wraku żaglowca Głowacki, który od 2016 roku zacumowany w Kołobrzegu czeka na generalny remont. Poniżej oferta konkursowa na zakup żaglowca:

Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie
numery tel.: +48 606 290 148
e-mail: przetargi@pya.org.plopublikowano: 2020-05-05
treść ogłoszenia:
Opis: Polski Związek Żeglarski zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i osoby
prywatne do składania ofert na nabycie od Polskiego Związku Żeglarskiego flagowego żaglowca
,,Kapitan Głowacki".
Żaglowiec to drewniana brygantyna zbudowana z poniemieckiego kadłuba Kriegsfischkutter
zbudowana w latach 1944-45 w stoczni Swinemunde Ost (obecnie Świnoujście). Na początku pełnił
funkcję kutra wojenno-rybackiego. Po wojnie uszkodzony kadłub jachtu został wydobyty w pobliżu toru
wodnego Szczecin-Świnoujście i przetransportowany do Gdyńskiej Stoczni Rybackiej, gdzie w 1951 r.
został przebudowany na jednostkę żaglową.
Żaglowiec jest wpisany do rejestru okrętowego stałego prowadzonego przez Izbę Morską przy Sądzie
Okręgowym w Szczecinie pod numerem ROS/S/41.
Dane techniczne:
długość kadłuba 24,29 m, długość całkowita 30,70 m, szerokość 6,43 m, zanurzenie 3,00 m
typ ożaglowania: brygantyna, liczba żagli: 9, powierzchnia ożaglowania: 337,5 m2
liczba masztów: 2, wysokość masztów: 22,40 m
pojemność brutto: 94,98
liczba członków załogi: 25
silnik wbudowany PZM Puck UE 680/193 o mocy 121 kW
Żaglowiec był eksploatowany przez ponad pół wieku pełniąc głównie funkcje edukacyjno-rekreacyjne.
Ze względu na bogatą historię, pełnione funkcje oraz wartości artystyczne, naukowe i techniczne
w2017r. został wpisany do rejestru zabytków ruchomych techniki województwa
zachodniopomorskiego (Decyzja nr 1518/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie z dn. 14 września 2017 r.).
W 2016 r. ze względu na stan techniczny żaglowiec został wycofany z eksploatacji i przeprowadzony
do Kołobrzeskiej Stoczni Remontowej DOK w Kołobrzegu, gdzie obecnie jest zacumowany. Żaglowiec
wymaga remontu.
Osoby zainteresowane mogą obejrzeć żaglowiec Kapitan Głowacki przed złożeniem oferty
w Kołobrzegu w Kołobrzeskiej Stoczni Remontowej DOK (ul. Stoczniowa 14B, Nabrzeże Stoczniowe,
78-100 Kołobrzeg) po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem KSR DOK p. Zbigniewem
Halińskim (mail: ksr.dok@gmail.com
tel. +48 606 290 148) w celu ustalenia terminu oględzin.
Specyfikacja: Osoby zainteresowane mogą obejrzeć żaglowiec Kapitan Głowacki przed złożeniem oferty
w Kołobrzegu w Kołobrzeskiej Stoczni Remontowej DOK (ul. Stoczniowa 14B, Nabrzeże Stoczniowe,
78-100 Kołobrzeg) po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem KSR DOK p. Zbigniewem
Halińskim (mail: ksr.dok@gmail.com
tel. +48 606 290 148) w celu ustalenia terminu oględzin.
Miejsce i termin składania: złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja
2020 r. do godz. 16:00 w Biurze PZŻ w Warszawie, przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 (PGE
Narodowy) kompletnej oferty zakupu konkretnego jachtu lub drogą elektroniczną na adres:
przetargi@pya.org.pl jako załącznik w pliku PDF.
Termin składania: 2020-05-29
Otwarcie: Otwarcie ofert nastąpi dn. 29 maja 2020 r. o godz. 16:05. Otwarcie i ocena ofert są niejawne. Otwarcia i analizy ofert dokonuje Komisja konkursowa. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w terminie pięciu dni roboczych od daty otwarcia ofert.
Wymagania: Warunki udziału w postępowaniu i tryb postępowania:
1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Żeglarski.
2. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 583/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ
z dn. 23 kwietnia 2020 r.
3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1145,1495).
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego ogłoszenia o Konkursie ofert poprzez
zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej PZŻ.
5. Postępowanie polega na analizie złożonych pisemnych ofert zakupu jachtu objętego
postępowaniem.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja
2020 r. do godz. 16:00 w Biurze PZŻ w Warszawie, przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 (PGE
Narodowy) kompletnej oferty zakupu konkretnego jachtu lub drogą elektroniczną na adres:
przetargi@pya.org.pl jako załącznik w pliku PDF.
7. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko oferenta wraz z numerem odpowiednio KRS, REGON, NIP,
PESEL, adres i dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
2) oświadczenie o zamiarze nabycia jachtu na warunkach określonych w niniejszym
postępowaniu,
3) oferowana cenę nabycia jachtu netto (bez podatku VAT); podmioty ustawowo zwolnione
z VAT będą wezwane przed sprzedażą do złożenia stosownego oświadczenia.
4) termin związania ofertą,
5) dobrowolnie - koncepcja dalszego wykorzystania jachtu, w tym żeglugę pod banderą PZŻ,
rejsy i szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz inne formy wychowania żeglarskiego
i popularyzacji żeglarstwa,
6) podpis oferenta lub pełnomocnika.
8. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentowania
w postępowaniu, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika; w razie przedłożenia kopii
pełnomocnictwa na żądanie Polskiego Związku Żeglarskiego należy przedstawić oryginał
pełnomocnictwa.
9. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena.
10. W przypadku takich samych ofert cenowych, ocenie uzupełniającej będzie podlegać również,
złożona dobrowolnie wraz z ofertą, koncepcja dalszego wykorzystania jachtu. Wartość koncepcji
będzie subiektywnie oceniona przez Komisję konkursową.
11. Do zawarcia umowy sprzedaży jachtu zostanie zaproszony oferent, który złoży ważną, zgodną
z niniejszymi warunkami ofertę i zaoferuje najwyższą cenę. Komisja konkursowa, zważywszy
również koncepcję wykorzystania jachtu w dalszej eksploatacji będzie miała prawo do udzjelenia
rabatu od zaproponowanej ceny przez oferenta.
12. Jacht objęty postępowaniem będzie sprzedawany w takim stanie w jakim się znajduje.
Uwagi: Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu nastąpi zawarcie umowy sprzedaży jachtu.
17. Umowa sprzedaży jachtu będzie zawierana w formie cywilnej z podpisami stron notarialnie
poświadczonymi.
18. Oferent zapłaci cenę przelewem bankowym w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy
sprzedaży.
19. Wydanie jachtu oferentowi nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia zapłaty ceny. Za moment
spełnienia świadczenia przyjmuję się datę zaksięgowania na rachunku Polskiego Związku
Żeglarskiego.
20. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży na oferenta przechodzą korzyści i ciężary związane
z przedmiotem sprzedaży.
21. Każdy z uczestników postępowania pokrywa koszty i wydatki związane ze swoim udziałem
w Konkursie.
22. Wszelkie koszty dotyczące zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności oraz
wszelkie koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu Konkursu ponosi nabywca jachtu.
23. Postępowanie może być odwołane lub unieważnione przez Polski Związek Żeglarski w każdym
czasie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem PZŻ
w przypadku unieważnienia postępowania lub jego odwołania.
Osobami upoważnionymi ze strony PZŻ do kontaktowania się ze składającymi ofertę są
członkowie Komisji konkursowej lub wskazany przez nich pracownik PZŻ.
Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące jachtów należy zadawać drogą e-mail na adres: przetargi@pya.org.pl
lub pisemnie na adres Biura PZŻ w Warszawie.
Język kontaktu: polski

W dole artykułu oficjalny druk PZŻ w sprawie sprzedaży jachtu


Aktualizacja 11.12.2019

Cd. i rozszerzenie informacji dot. rezygnacji Piertaszkiewicza ze stanowiska Prezesa Rady Fundacji Portu JachtowegoTrzebież:

Według dobrze poinformowanych źódeł:

1.  Informację o swojej rezygnacji ogłosił na sailforum.pl sam Pietraszkiewicz (nick Kameleon).

2.  Pietraszkiewicz jednoosobowo decydował o wszystkim co się dzieje w marinie stanowisko - Prezes Mariny i pracownicy mariny nie mieli żadnej decyzyjności.

3.  Orientacyjne dane liczbowe odnośnie rezydentów w Marinie Trzebież: aktualnie poostało w marinie około ośmiu z około trzydziestu, którzy stacjonowali w marinie nawet za czasów kryzysu (PZŻ vs ze SMART) gdy w ośrodku odcięto prąd i wodę. Z tych ośmiu pozostałych:  'Nitron" i "Dziwna" czekają na zakończenie prac remontowych na lądzie, gdy zakończą prace zmieniają marinę na inną. Armator innego jachtu nie zmienił mariny tylko dla tego że planuje długi rejs i również wybywa z mariny.

Aktualnie po kilku miesiącach oczekiwania dopiero kilku rezydentów doczekało się stałych umów, pozostali ustalali warunki "gębę", warunki te były zmieniane w zależności od kaprysów i humoru Pietraszkiewicza ...

Zobaczymy czy zmiana Prezesa Rady Fundacji cokolwiek zmieni - teraz to stanowisko będzie firmował obecny Prezes PZŻ Tomasz Chamera.


Aktualizacja 08.12.2019

Zmiana na stanowisku Prezesa Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież? Pietraszkiewicz w końcu rezygnuje? Ostatnie 4 lata w Marinie Trzebież w pigułce

Na jednym z forów pojawiła się informacja, że dotychczasowy Prezes Rady Fundacji Port JachtowyTrzebież i zarazem Skarbnik PZŻ Jacek Pietraszkiewicz rezygnuje ze stanowiska Prezesa Rady Fundacji.

Z relacji rezydentów wynika, że to Pan Jacek był główną osobą decyzyjną w marinie - decydował o wszystkim co dotyczy mariny i spraw żeglarzy rezydentów.

Stanowisko to ma objąć Prezez PZŻ Tomasz Chamera. Czy to dobra informacja dla żeglarzy?

Większość byłych i aktualnych rezydentów Mariny Trzebież bardzo negatywnie ocenia działalność Pietraszkiewicza - jako dotychczasowy Prezes Rady Fundacji Port JachtowyTrzebież zachowywał się w stosunku do nich wyjątkowo arogancko, nie realizowane były wielokrotne obietnice umów rezydenckich, umowy ustne dotyczące warunków postoju były wielokrotnie łamane i niedotrzymywane, rezydenci nie mieli dostępu do podstawowych usług na lądzie, które obiecywano podczas otwarcia mariny, wielokrotnie zmieniano tez ustalane "na gębę stawki postoju".

Marina nie wywiązała się z ustnej umowy zatrudnienia przynajmniej jednego pracownika - pomimo wielokrotnych obietnic po ponad miesiącu pracy w/w pracownik nie doczekał się on umowy o pracę, marina nie rozliczyła się z wypłaty wynagrodzenia za ponad miesiąc pracy ....

Wielu rezydentów było rozżalonych postawą byłego Prezesa Zarządu Rady Fundacji Portu Jachtowego Trzebież i panującą fatalną atmosferą w marinie. Kilku z nich zmieniło miejsca postoju, większość pozostałych planowało w najbliższym czasie również zmianę mariny na inną..

Pietraszkiewicz jest również odpowiedzialny za kontrowersyjną wyprzedaż Trzebieskich  jachtów  PZŻ.

Przypomnijmy jacht Jurand, którego sprzedaż wywołała spore kontrowersje. Zakupem za złótówkę była zainteresowana organizacja, która gwarantowałą odbudowę jachtu .... Tym czasem jacht został sprzedany za cenę znacznie poniżej ceny złomu Fundacji, która od razu po transakcji odprowadziła jacht na złom zarabiając dwu lub lub trzykrotnie więcej niż wydała na zakup. Pietraszkiewicz w umowie kupna sprzedaży nie zabezpieczył dalszego losu jachtu, prostym zapisem o zobowiązaniu nowego kupca do odremontowania jednostki i użytkowania przez określony okres. 

Kuriozalnie: PZŻ oddając we własnym zakresie Juranda na złom - zarobiłby wielokrotnie więcej niż na sprzedaży wspomnianej fundacji, której celem jak się okazało był wyłącznie szybki zarobek i realizacja zysku.

Pietraszkiewicz był również autorem kontrowersyjnego planu wprowadzenia w Trzebieży cumowania za pomocą mooringów ... miejmy nadzieję że ten dziwaczny pomysł całkowicie niedostosowany do naszego akwenu nie zostanie zrealizowany przez nowego Prezesa?

Pietraszkiewicz jest również odpowiedzialny za zburzenie pięknie usytuowanego budynku po byłej restauracji Afrakta.

W międzyczasie pojawiły się plotki o sprzedaniu działki na której stała w/w restauracja?. Tymczasem teren ten podnajęto firmie, która produkuje rurociągi do prac pogłębiarskich toru Szczecin - Świnoujście - przypadek?

Nowa Marina Trzebież zamiast stać się po wielu latach znowu oazą żeglarzy, stała się maszynką do zarabiania pieniędzy w branży stalowej? heh ... szkoda że żeglarze na tym nie korzystają ...

W tym świetle informacja o zmianie na stanowisku Prezesa Rady Fundacji Portu Jachtowego Trzebież - o ile jest prawdziwa? wyjdzie chyba wszystkim, a w szczególności samej marinie na dobre? Rezydenci na razie odetchnęli ... co będzie dalej? zobaczymy.

#MarinaTrzebież

#portjachtowytrzebież
#PZŻ
#Trzebież
#Jacekpietraszkiewicz
#portalzeglarski
#sailportal
#PomorzeZachodnie
#społecznik
#ProgramSpołecznik
#KARR

Foto: na zdjęciu Jacek Pietraszkiewcz podczas konferencji prasowej zapowiadającej otwarcie mariny


Aktualizacja 30.11.2019

Zakład produkujący rurociągi zamiast żeglarzy rezydentów w Marinie Trzebież?

Nowa specjalizacja Mariny Jachtowej Trzebież: Zakład produkcji i spawania rurociągów.

I żeby nie było: nie odmawiamy dodatkowych form zarabiania marinie - wręcz przeciwnie: niech marina zarabia jak najwięcej - tylko niech pamięta o celu nadrzędnym: o żeglarzach.

Z tą pamięcią w ostatnich kilku miesiącach działalności nowej mariny chyba nie jest najlepiej o czym świadczą liczne negatywne komentarze rezydentów z którymi rozmawiamy: arogancja skarbnika PZŻ traktującego marinę jak własny folwark i traktującego rezydentów jak zło konieczne, brak wielokrotnie obiecywanych umów, brak dostępu do mediów na kei dla żeglarzy rezydentów, ustne zmiany warunków postojów jachtów rezydenckich (wszystko odbywa się na gębę), itd Chyba nie tego oczekiwaliśmy po nowej marinie która obiecywała super hiper ofertę i która została dofinansowana z publicznych środków?

Na zdjęciu rejon byłej restauracji Afrakta odgrodzony od reszty ośrodka: wielki teren od wody, aż po hangar i do boiska zajmuje produkcja rurociągu.

Spawany i wyrzucany do wody rurociąg blokuje północne wejście do Mariny i Portu Trzebież, rurociąg ma już kilkaset metrów i sięga połowy nabrzeża handlowego w Trzebieży.

Prace podobno mają się zakończyć w lutym 2020? 

Miejmy nadzieję, że ten zastrzyk finansowy wpłynie w końcu na jakość obsługi i jakość oferty dla żeglarzy.
#marinatrzebież#trzebież#portjachtowytrzebież


Aktualizacja 20.10.2019

Legendarny, ale od kilku lat zapomniany i zdewastowany s/y „Śmiały" ma w końcu nowego właściciela/. Jeden z najsłynniejszych polskich jachtów, znowu będzie pływał!

Fundacja Klasyczne Jachty - planuje dwuletni remont, mający przywrócić jednostce dawną świetność.

Jachtu "Śmiały" nikomu nie trzeba przedstawiać. Przez jego pokład przewinęły się największe sławy polskiego żeglarstwa, a pionierskie wyprawy wytyczyły kierunki dalszych ambitnych rejsów polskich jednostek. Naukowa ekspedycja Polskiego Towarzystwa Geograficznego dookoła Ameryki Południowej poprowadziła "Śmiałego" przez trzy morza i dwa oceany, w okresie od lipca 1965 do października 1966 r. Wtedy kpt. Bolesław Kowalski wraz z załogą przepłynął prawie 23 tys. Mm, prowadząc w drodze terenowe badania naukowe, pod kierownictwem Tadeusza Wilgata. Późnie - w 1968 r. - PTG zorganizowało na „Śmiałym" kolejną wyprawę naukową, tym razem w celu zbadania przedpola lodowca Skeidarár na Islandii.
S/y "Śmiały" to konstrukcja J-140, opracowana w 1957 r. przez Henryka Kujawę z zespołem (W. Kuchta, W. Samoliński, oraz Z. Pieńkawa). Konstruktorzy wzorowali się na liniach sprawdzonej, dzielnej i szybkiej konstrukcji „Peter von Danzig" Heinricha Grubera, zbudowanej w tej samej stoczni 21 lat wcześniej. Niemiecki jacht, wraz z siostrzaną jednostką „Roland von Bremen", brał udział w olimpijskich regatach Bermudy - Cuxhaven w 1936 r. "Roland" zajął wtedy pierwsze miejsce, a "Peter von Danzig" był szósty, na 42 startujące jachty. W 1973 roku „Peter von Danzig" i jedna z polskich „stoczterdziestek" - „Otago" -miały okazję zmierzyć się podczas wokółziemskich regat Whitbread. Polacy pokonali Niemców, przypływając na metę 28 godzin wcześniej....
Obecnie zdewastowany „Śmiały" stoi w Marinie Trzebież (na zdjęciu), i wymaga generalnego remontu, obejmującego naprawy poszycia, pokładu, instalacji, maszynowni, takielunku oraz wnętrza. Potrzebne jest także nowe wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe, aby jacht mógł bezpiecznie wrócić na oceany. Każda pomoc jest mile widziana i choć Fundacja Klasyczne Jachty nie planuje opierać odbudowy jachtu na zbiórkach pieniędzy, to jednak nie odmówi darowizn pieniężnych i materialnych, oraz jakiegokolwiek innego wsparcia.


Autor: Fundacja Klasyczne Jachty


Aktualizacja 20.10.2019 

Po wielkich problemach i wielokrotnych obietnicach nowa Marina Trzebież podpisała dwie umowy rezydenckie z dotychczasowymi armatorami - z czego jeden deklaruje zmianę mariny po jej zakończeniu. O co chodzi z umowami? dla czego armatorzy musieli tyle na nie czekać? 

Czy sytuacja się w końcu unormuje?


Aktualizacja 28.09.2019

Sytuacja w nowej marinie Trzebież jest alarmująca. Po wielu rozmowach z aktualnymi i byłymi rezydentami wydaje się że coś niedobrego i trudno wytłumaczalnego dzieje się w tej marinie.

Wydawałoby się że po wielu latach oczekiwań i zakończeniu? inwestycji głównym celem kierownictwa będzie tworzenie dobrej atmosfery, utrzymywania usług na najwyższym poziomie (tak jak to było zapowiadane)  i uzyskanie jak najwyższych dochodów z działalności mariny.

Nic bardziej mylnego:

Rezydenci od kilku miesięcy nie mogą doprosić się o podpisanie umów.

Warunki postoju uzgadniane są na gębę ze skarbnikiem PZŻ, a płatności za postój odbywają się w postaci darowizny na cele statutowe fundacji. Nikt nie wie ile będzie płacił i kiedy otrzyma formalną długookresową umowę.

Ceny postojów rezydenckich są tak wysokie że rezydenci masowo uciekają do innych marin, kierownictwu mariny kompletnie nie zależy na ich zatrzymaniu i zaproponowaniu rozsądnych stawek za postój. Przypomnijmy że stawki za postoje rezydenckie w marinie Trzebież są najdroższe w całym regionie. Za tymi stawkami miała stać super hiper obsługa i usługi. Z relacji rezydentów wynika że ceny są bardzo wysokie a poziom usługi conajwyżej mierny ... 

Rezydenci nie mogą się doprosić od wilu miesięcy o prąd na kei niezbędny do prowadzenia remontów jachtów stojących na placu

Niektórzy pracownicy nie mają podpisanych umów o pracę i zdarza się że czekają na wypłaty po kilka miesięcy. Przynajmniej jeden z pracowników zrezygnował z pracy po dwóch miesiącach nie doczekawszy się na obiecaną umowę i wynagrodzenie (do dzisiaj wynagrodzenie nie zostało wypłacone ani nie podpisano umowy) - pracownik zrezygnował po kilku miesiącach z pracy i zostałna lodzie ...

PZŻ ani włądze mariny nie reagują na pisma w tych sprawach wysyłanych przez rezydentów

Aż dziw że nikomu nie zależy aby utrzymać dotychczasowych rezydentów w marinie - to przecież żywa gotówka i stałe środki na utrzymanie mariny

Otrzymujemy sygnały że Pan skarbnik PZŻ utrzymujący kontakty z armatorami rezydenckich jachtów zachowuje się po chamsku, potrafi nawet strzelić tzw. focha gdy po raz setny jest pytany o dostęp do prądu na placu ... armatorzy są zdegustowani takim zachowaniem

Co się dzieje w nowwje Marinie Trzebież? brak w tym wszystkim logiki ... są klienci którzy chcą zapłącić za postój, wymagają minimum standardu .... gdzie ten Super Hiper poziom usług? gdzie dbałość o rezydenta? 

hmm


Aktualizacja  20.09.2019

Minęło już kilka miesięcy od długo wyczekiwanego i opóźnionego o niemalże pół roku otwarcia nowej mariny w Trzebieży.

Prezes Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież i jednocześnie Skarbnik PZŻ Jacek Pietraszkiewicz zapowiadał i zachwalał wielokrotnie Super Hiper obsługę i Super Hiper warunki dla żeglarzy w nowej marinie.

Z tą super hiper ofertą i obsługą wiązały się krytykowane przez wszystkich bardzo wysokie ceny za postój. (po protestach żeglarzy ceny postoju jachtów tranzytowych obniżono o połowę) - po obniżce to i tak jedna z najdroższych marin w regionie. Cen dla rezydentów nie obniżono i są najwyższe w całym regionie.

Miała to być najlepsza marina w Polsce i w rejonie całego Bałtyku.

Spróbujemy sprawdzić czy zapowiedzi były zgodne ze stanem faktycznym.

Dochodzą do nas niepokojące informacje:

- Dotychczasowi rezydenci masowo planują masową ucieczkę z mariny - spróbujemy wyjaśnić dla czego? ceny? niezadowalający standard obsługi? słaba infrastruktura?

- W regionie rozpowszechniana jest plotka o tym że sprzedano grunt na którym stała jeszcze do niedawna (aktualnie rozebrana) słynna Tawerna Afrakta. Tawerna usytuowana była na północ od głównego budynku i charakteryzowała się wyjątkowo pięknym widokiem na cały Zalew Szczeciński i maleńką plażą tuż obok.

- Co ze Śmiałym i Głowackim??? - nasz kolega kapitan próbuje uzyskać informacje dotyczące sprzedaży Śmiałego - niestety na razie bez skutku .... 

Spróbujemy ustalić dla czego rezydenci planują uciekać? czyżby nie doceniali Super Hiper obsługi i super hiper warunków dla żeglarzy zgodnie ze słowami Pietraszkiewicza?

Spróbujemy też ustalić czy grunt na tyłach głównego budynku został faktycznie sprzedany? czy to tylko niepradziwa plotka?

Spróbujemy ustalić co ze Śmiałym i Głowackim? i dla czego nie udziela się informacji potencjalnemu zainteresowanemu zakupem?

Po czasie okazało się że na miejscu dawnej restauracji Afrakta powstałzakłąd produkujący rurociągi do planowanych prac pogłębiania. 

#MarinaTrzebież

#PZŻ

#Trzebież

#Jurand

#portalzeglarski

#sailportal

#PomorzeZachodnie

#społecznik

#ProgramSpołecznik

#KARR


Aktualizacja 14.09.2019

Otrzymaliśmy odpowiedź PZŻ w sprawie sprzedaży jachtów trzebieskich należących do PZŻ - oryginał odpowiedzi do pobrania w PDF w załącznikach w dole artykułu.

W skrócie:

PZŻ odmówił podania nazw oferentów, którzy składali oferty i którzy kupili poszczególne jachty - w tym oferenta, który kupił jacht Jurand.

PZŻ podjął decyzję o sprzedaży z wolnej ręki w stosunku do jachtów które nie zostały sprzedane w pierwszym przetargu

Jacht Jurand z wolnej ręki został sprzedany za 12000 pln (cena wywoławcza 34000 pln) - i jak wiadomo niedługo po tym oddany przez nowego właściciela na złom.

Ps. Szkoda, że nie zastosowano w umowie sprzedaży klauzul o ochronie jachtu przed złomowaniem bezpośrednio po sprzedaży i z warunkiem doprowadzenia jachtu do stanu używalności.

Na złomowaniu ktoś niewielkim wysiłkiem sporo zarobił - kto? Skarbnik PZŻ wielokrotnie w mediach społecznościowych i w korespondencji prywatnej tłumaczył, że postój jachtu przy nabrzeżu złomowym to tylko chwilowe i że jacht będzie pływał ... Czy mamy tu doczynienia z niegospodarnością?

Jeśli PZŻ oddałby sam jacht na złom zarobiłby więcej niż ze sprzedaży z wolnej ręki? jacht ważył 25 -30 ton.

Z wolnej ręki sprzedano w opisywanym przetargu jachty: Adular, Azuryt i Aneta.

Wcześniej z wolnej ręki? PZŻ sprzedał bez przetargu? jacht Zbigniew Boliński.

Oryginał pełnej odpowiedzi PZŻ do pobrania w PDF znajduje się w dole artykułu.


Aktualizacja 23.07.2019

Opublikowano w sieci 23.07.2019 zdjęcie złomowanego Juranda.

Wysłaliśmy zapytanie do PZŻ w sprawie Juranda, kto i za ile go kupił - czekamy na odpowiedź.

Ps. w kilkukrotnych rozmowach ze Skarbnikiem PZŻ,  czarował on i uspokajał, że postój przy nabrzeżu złomowym to tylko czasowo ... 

A jednak ....

Ktoś kto kupił Juranda zrobił prawdopodobnie złoty interes, kupił za grosze, sprzedał za cenę złomu czyli kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy pln. Koszty? holowanie do miejsca złomu .... kupił jacht za 1 pln? tak wynika z dokumentów poprzetargowych. 

Jacht wyceniony był na 34000 pln - i to prawdopodobnie była właśnie cena złomu, bo jacht od wielu lat nie posiadał ważnych dokumentów, a jak podaje Prezes COŻ Trzebież - w trakcie jego przejęcia od PZŻ - jacht był niezdolny do bezpiecznej żeglugi - dziury w poszyciu stalowym ... 

Dla czego PZŻ nie zabezpieczył transakcji sprzedaży za 1 pln klauzulą konieczności doprowadzenia jachtu do stanu używalności i użytkowanie przez określony zakres czasowy? w przeciwnym wypadku to PZŻ mógłby oddać na zom i zarobić na jego złomowaniu, tak  prawdopodobnie zarobiła osoba trzecia, z nakładem pracy: holowanie do miejsca złomu ...

Foto: autor znany redakcji - mamy zgodę na publikację.

Jurand w kwietniu 2015 roku podczas przekazania majątku PZŻ - foto Sailportal.pl

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Polskiego Związku
Żeglarskiego uchwałą nr 133/Z/XXXVIII z późniejszymi zmianami w sprawie sprzedaży jachtów
stanowiących własność PZŻ
Komisja konkursowa w składzie:
1. Jacek Pietraszkiewicz - Przewodniczący
2. Zbigniew Jagniątkowski - Członek
3. Radosław Śląski - Członek
przeprowadziła postępowanie konkursowe na zasadach określonych w uchwale Zarządu PZŻ. Komisja
swoje działania zrealizowała przez zamieszczenie na stronie PZŻ ogłoszenia o pierwszym konkursie
ofert na sprzedaż jachtów stanowiących własność PZŻ w którym określiła warunki postępowania
i dokonała analizy ofert.
Do biura PZŻ lub na adres przetargi@pya.org.pl w ramach prowadzonego konkursu przesłano
dwadzieścia osiem ofert. Jedna z nich nie została rozpatrzona ponieważ wpłynęła po terminie
określonym w warunkach postępowania.
Ponieważ w żadnym z analizowanych przypadków nie doszło do zdublowania ceny to nie uwzględniono
drugiego kryterium jakim było dalsze jego wykorzystanie. Komisja po zakończeniu analizy ustaliła, że
złożono ważne oferty i określono ich najwyższą cenę wg Tabeli 1:
1 s/y Alabaster, typ Carter 30, nr rejestracyjny POL 1098 9 900,00 zł
2 s/y Agata, typ Nefryt, nr rejestracyjny POL 429 3 300,00 zł
3 s/y Dziwna, typ J 80, nr rejestracyjny POL 635 1 111,00 zł
4 s/y Ina, typ J 80, nr rejestracyjny POL 636 10 350,00 zł
5 s/y Piana, typ J 80, nr rejestracyjny POL 634 10 000,00 zł
6 s/y Rega, typ J 80, nr rejestracyjny POL 637 5 800,00 zł
7 DZ I, typ DZ, nr rejestracyjny PZ 1871 6 000,00 zł
8 DZ IV, typ DZ, nr rejestracyjny PZ 1874 6 000,00 zł
9 DZ IX, typ DZ, nr rejestracyjny PZ 1886 3 850,00 zł
10 S/Y JURAND PZ 24 - TYP J 140 1,00 zł
Tabela 1. Tabela najkorzystniejszych ofert na jachty PZŻ
Z uwagi na to, że jedna oferta nie osiągnęła wyznaczonej ceny minimalnej Komisja skieruje w tym
przypadku (s/y JURAND) wniosek do Zarządu PZŻ o podjęcie ostatecznej decyzji.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Komisja Konkursowa:
• Jacek Pietraszkiewicz
• Zbigniew Jagniątkowski
• Radosław Śląski


Aktualizacja 14.07.2019

Poniżej wizytówka i pozostałość po flotylli jachtów PZŻ w Trzebieży ... wraki jeszcze utrzymują się na wodzie ... co dalej?

Chyba czas najwyższy albo je sprzedać albo wyremontować? ile jeszcze PZŻ będzie zwlekał? Czy to celowe obniżanie wartości tych jednostek? aby "ktoś" kupił je za 1 pln? czy to tylko totalna nieudolność nowego Zarządu PZŻ który od 2 lat nic nie robi aby jednostki uratować ... 

1 - Wrak"perełka": flagowego żaglowca PZŻ s/y Kapitan Głowacki - nadal gnije w Kołobrzegu ... to już 3-4 rok od pozostawienia tu żaglowca na remont, który nie nadchodzi - co dalej? - (przepraszam za jakość zdjęcia, robione wieczorem - (w rzeczywistości żaglowiec wygląda jeszcze gorzej niż na zdjęciach - stan lipiec 2019)

2 - kolejny wrak "perełka": słynny s/y Śmiały nie wygląda lepiej, na wodzie od 5 lat?  nie slipowany i zardzewiały, drewno zbutwiałe, stan na zdjęciu maj 2019 ... co dalej? (w rzeczywistości wygląda gorzej niż na zdjęciu)

Foto Saiportal.pl


Aktualizacja 13.07.2019

Jak usłuszeliśmy od Jacka Pietraszkiewicza (skarbnik PZŻ i Prezes Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież) - Marina Trzebież planuje zastosowanie (chyba po raz pierwszy w Polsce?) systemu cumowania za pomocą Mooringów.

Plany zastosowania tego typu rozwiązania stosowanego w krajach śródziemnomorskich na naszym akwenie jest chyba dosyć kontrowersyjnym rozwiązaniem? co o tym sądzicie?

Wszystko zależy od tego jak taki system ma wyglądać i z czego się składać. Szybkość porastania wszystkiego co znajduje się pod wodą i na niej na akwenie Zalewu Szczecińskiego i w Estuarium Odry - kleistą zieloną mazią chyba nie predysponuje tego rozwiązania do naszych wód ?

Druga sprawa to coraz niższe umiejętności żeglarzy - wchodzenie rufą pomiędzy wąsko ustawione jachty z łapaniem dodatkowych lin może być dosyć kłopotliwe i generować niepotrzebne kolizje z cumującymi jachtami (szczególnie przy bocznym wietrze. Wychodzenie z rufy czy dziobu na keję w dobie szeroko stosowanych i wygodnych Y bomów (o ile są odpowiednio długie i nie toną)  też nie będzie należało do komfortowych.

Pomysły mooringów w Trzebieży mogą świadczyć o kolejnych nieprzemyślanych inwestycjach w nowej marinie - a miało być tak pięknie ... (w marinie widać wpłwy księgowych na budowę mariny - mooringi to chyba kolejne oszczędności?  

Opisywaliśmy wcześniej skargi żeglarzy cumujących przy nowych pomostach w Marinie Trzebież: ustawianie 10,5 m jachtu przy 6 m Y bomie z jednym pływakiem jest dosyć dziwne bo tłoku chyba w marinie nie ma?  (w nowej marinie LOK na każdym Y bomie jest po 5 pływaków), w innych marinach standardowo od 2 do 3.

A może lepiej zastosować zwykłe bojki lub pale stosowane szeroko w niemieckich marinach?


Aktualizacja 12.07.2019

Nowa Marina w Trzebieży po wielu latach przestoju znów działa.

Rozmawialiśmy dzisiaj z dawnym dzierżawcą Mariny Trzebież Zdzisławem Ucherkiem i Firmą SMART, którzy przejęli zadłużoną Spółkę COŻ Trzebież od PZŻ tu. Spór nadal jest nierozwiązany i ciągnie się w nieskończoność.

Zdzisław Ucherek miał nadzieję, że nowy Zarząd PZŻ usiądzie do stołu i że sprawy sądowe zostaną rozwiązane na zasadach mediacji. Niestety jak mówi zawiódł się na nowych władzach PZŻ i  takiej woli zakończenia polubownego z drugiej strony nie ma.

SMART i COŻ Trzebież czują się oszukani przez PZŻ, wadliwa umowa, dziwne roszady działkami podczas trwania umowy dzierżawy, tragiczny stan ośrodka i nabrzeża, duże kwoty zainwestowane przez firmę SMART na uruchomienie i prowadzenie ówczesnego ośrodka oraz spłata długów COŻ Trzebież w wysokości 100 tys pln do PZŻ .... .

Na początku artykułu cała historia od momentu pierwszej inwentaryzacji majątku Trzebieży do dzisiaj ... zachęcam do czytania od początku tego artykułu.

Sprawa jest bardzo zawiła i skomplikowana - czy sąd w końcu rozwikła kto komu jest i co winien?

Nie zazdrościmy byłemu dzierżawcy aktualnej sytuacji.


Aktualizacja 09.07.2019

Marina Trzebież wprowadziła ciekawą usługę system rezerwacji miejsc postojowych online 

System rezerwacji nie działa prawidłowo - zrobiem kilka prób - system pokazuje te same miejsca wolne niezależnie od długości jachtu .... czyli jacht 6 m może zacumować na miejscu 16 m i odwrotnie ... Marina zapewnia, że już pracuje nad tym problemem 

Komentarze pierwszych odwiedzających nową Marinę Trzebież

Uwaga na długości Y bomów w Marinie Trzebież - szkoda że są one takie krótkie, 6 m mają tylko jeden pływak który zapewnia pływalność tylko dla jednej osoby na pomoście. - widać pójście po taniości ... przy pomoście 6 m ustawiono jacht 10,5 m ... postój należał do wyjątkowo mało komfortowych

Poniżej mapka z podziałem na długości Y bomów 9 szt 6m i 15 szt. 8 m::


Aktualizacja 27.06.2019

Marina Trzebież przyjmuje już jachty - ostatnie prace wykończeniowe jeszcze trwają - publikujemy aktualny poprawiony na czerwiec 2019 cennik w marinie - (ceny dla tranzytu wydają się rozsądne, ceny dla rezydentów bardzo drogie):


Aktualizacja 12.06.2019

Otwarcie mariny jest planowane na koniec czerwca, jeśli wykonawca nie wywiąże się z prac termin ten może ulec przesunięciu na później.


Aktualizacja 11.05.2019

Ogólnopolska Inauguracja Sezonu 2019 w Trzebieży, wpisana w 95-lecie PZŻ - za nami. Marina jeszcze nieskończona, zostanie oddana do użytku pod koniec czerwca lub później.

Żeglarskie walory tego miejsca docenili już poprzedni włodarze, lokując tu działającą do 1945 roku niemiecką morską bazę szkoleniową, z istniejącym do dziś budynkiem obecnej Mariny, a pierwsze obozy żeglarskie PZŻ odbyły się w polskiej już Trzebieży w latach 1947 - 1949. Później PZŻ podjął starania o pozyskanie na stałe przystani w Trzebieży, zwieńczone powołaniem - w 1959 roku - Centralnego Ośrodka Żeglarstwa PZŻ, który od 1978 roku nosi imię Andrzeja Benesza. Tak z czasem COŻ PZŻ stał się w minionym 60-leciu jednym z najważniejszych miejsc na żeglarskiej mapie Polski, jako wiodąca baza szkoleniowa polskiego żeglarstwa morskiego, zwana „Akademią kapitanów", która wyszkoliła tysiące polskich żeglarzy, w tym najbardziej znanych kapitanów jachtowych, a szkoliła też słuchaczy szkół morskich ze Szczecina i z ...Libii. Z czasem ośrodek i basen jachtowy zostały mocno rozbudowane, a własna flotylla szkoleniowa wzbogaciła się o kultowe morskie jachty - „Jurand", „Śmiały", „Dziwna", „Boliński", i inne, i o dwa żaglowce - „Zew Morza" i „Henryk Rutkowski"/„Kapitan Głowacki". Nadzór nad Ośrodkiem sprawował Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski, chociaż Ośrodek czasowo działał pod zarządem Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, a później jako Oddział Zarządu Działalności Gospodarczej „Ster". Pomimo różnych reorganizacji COŻ pozostał majątkiem PZŻ i był jednym z największych tego typu ośrodków szkoleniowych w Polsce i w Europie...

Dobre lata skończyły się po przemianach gospodarczych 1989 roku, później były jeszcze nieudane próby utrzymania Ośrodka, po kilku latach ośrodek zawiesiłcałkowicie działalność, a majątek zaczął ulegać ostatecznej destrukcji. Założona w 2016 Fundacja Port Jachtowy Trzebież rozpoczęła starania o modernizację Ośrodka, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, lata temu ery a efekty tego zobaczyli uczestnicy dzisiejszej historycznej i symbolicznej uroczystości...
Jej głównym prowadzącym był Prezes PZŻ Tomasz Chamera, wspierany przez gospodarzy i niezmordowaną morską dziennikarkę Radia Szczecin Katarzynę Wolnik-Sayna. Poczet banderowy i oprawę żeglarską zapewnili żeglarze z YKP Szczecin, a z przemówieniami wystąpili też Marszałek Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski, i Burmistrz Polic Władysław Diakun. Zarówno Prezes T. Chamera jak i pozostali mówcy ze wzruszeniem i dumą z dokonanej „dobrej roboty" podkreślili doniosłość chwili, wspominając dobre czasy byłego COŻ PŻŻ. 

Oficjalne oddanie mariny do użytkowania planowane jest na koniec maja.

Foto Wiesław Seidler


Aktualizacja 24.04.2019

Konferencja prasowa Zarządu Mariny Trzebież. 24.04.2019

Deklaracja obniżenia cen w marinie Trzebież dla żeglarzy tranzytowych

Otwarcie mariny 11 maja?

Zarząd Fundacji Port Jachtowy Trzebież zaprasza przedstawicieli wszystkich mediów na konferencję prasową, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 na terenie Mariny Trzebież (ul. Rybacka 26, Trzebież). Konferencja organizowana jest w związku z końcowym etapem prac budowlano-remontowych na terenie Mariny oraz jej otwarciem w dniu 11 maja 2019 roku. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kawą i ciastkami.
Prezes Zarządu Fundacji
Marek Stawiszyński


Aktualizacja 04.04.2019

Znamy ceny jakie będą obowiązywały w Marinie Trzebież

Marina zaprasza do negocjacji cen i zakresu usług.

W dole artykułu umieściliśmy zakresy cen i usług w PDF do pobrania.

PONIŻEJ CENY DLA GOŚCI TRANZYTOWYCH:

 

PONIŻEJ CENY DLA REZYDENTÓW:

Żeglarze tranzytowi w ofercie otrzymają:

a.          Asystę bosmanów podczas cumowania,

b.          Asystę manewrową pontonu Mariny (na żądanie),

c.          Dostęp do wody pitnej i gospodarczej (złącze: ½” - szybkozłączka),

d.          Dostęp do prądu (złącze: EURO CEE 3 bolce 16A IP65),

e.          Nieograniczony dostęp do toalet dla załogi jachtu,

f.           Nieograniczony dostęp do prysznicy dla załogi jachtu,

g.          Odbiór śmieci,

h.          Odbiór nieczystości,

i.           Dostęp do suchych pomieszczeń socjalnych,

j.           Dostęp do suchych pomieszczeń technicznych celem drobnych napraw (sprawdzenie lub podsuszenie uszkodzonego żagla, naprawa drobnych elementów wyposażenia lub takielunku)

k.          Dostęp do urządzeń małej architektury (ognisko, wiata, itp.),

l.           Dostęp do urządzeń i narzędzi dla dokonania drobnych napraw jachtowych,

m.         Dostęp do sieci Internet wifi 2.4 GHz,

n.          Dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet i drukarki w biurze Mariny Trzebież,

o.          Dozór bosmański pod nieobecność załogi,

p.          Zdalny dostęp do kamer monitoringu.

3.          Cena postoju jednostki wielokadłubowej powiększona jest o 50% ceny jednostki jednokadłubowej tej samej długości.

4.          Postój do 3 godzin jest bezpłatny, a jego miejsce wyznacza bosman Mariny w Basenie A


Umowa całoroczna oferuje armatorom:

a.          Asystę bosmanów podczas cumowania,

b.          Asystę manewrową pontonu Mariny (na żądanie),

c.          Transport jachtu z miejsca slipowania lub mycia na miejsce placu postojowego,

d.          Dostęp do wody pitnej i gospodarczej bez limitu zużycia (złącze: ½” - szybkozłączka),

e.          Dostęp do prądu (złącze: EURO CEE 3 bolce 16A IP65),

f.           Nieograniczony dostęp do toalet dla załogi jachtu,

g.          Nieograniczony dostęp do pryszniców dla załogi jachtu,

h.          Odbiór śmieci,

i.           Odbiór nieczystości,

j.           Odbiór wód zaolejonych,

k.          Dostęp do suchych pomieszczeń socjalnych (mesa),

l.           Dostęp do suchych pomieszczeń technicznych celem drobnych napraw (suszenie lub naprawa żagli, naprawa drobnych elementów wyposażenia lub takielunku) w tym dostęp do urządzeń i narzędzi będących na wyposażeniu pomieszczeń technicznych,

m.         Dostęp do urządzeń małej architektury (ognisko, wiata, itp.),

n.          Dostęp do sieci Internet wifi 2.4 GHz,

o.          Dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet i drukarki w biurze Mariny Trzebież,

p.          Dozór bosmański (odpowiedzialność za powierzone mienie; zgodnie z zawartą umową),

q.          Dozór sztormowy,

r.           Zdalny dostęp do kamer monitoringu,

s.           Bezpłatne slipowanie i użycie dźwigu Mariny Trzebież dla jachtu (na żądanie),

t.           Bezpłatny dostęp do myjki ciśnieniowej przed odprowadzeniem jachtu na miejsce zimowania,

u.          Możliwość bezpłatnego składowania drobnych elementów takielunku lub wyposażenia w suchych magazynkach podręcznych,

v.          Bezpłatny dostęp do programu „Wolne miejsce” (zwrot opłat za sprzedane przez Marinę Trzebież miejsce podczas zgłoszonej nieobecności rezydenta)

w.         20% zniżka na usługi hotelowe na terenie Mariny Trzebież,

x.          15% zniżka na usługi gastronomiczne w wybranych obiektach gastronomicznych w Trzebieży,

y.          Bezpłatne jedno miejsce na parkingu strzeżonym na terenie Mariny Trzebież,

6.          Aby skorzystać z programu „Wolne miejsce” rezydenci, w przypadku opuszczenia stanowiska postoju są zobowiązani do zgłoszenia planowanego terminu powrotu. W tym terminie Marina Trzebież jest upoważniona do zawierania umów na krótkotrwały postój jednostki w miejscu postoju rezydenta z innymi użytkownikami portu.

7.          Cena postoju jednostki wielokadłubowej powiększona jest o 80% ceny jednostki jednokadłubowej tej samej długości.Rezydenci zimowi otrzymają:

a.          Transport jachtu z miejsca slipowania lub mycia na miejsce placu postojowego,

b.          Dostęp do prądu (złącze: EURO CEE 3 bolce 16A IP65),

c.          Nieograniczony dostęp do toalet dla załogi jachtu,

d.          Nieograniczony dostęp do pryszniców dla załogi jachtu,

e.          Odbiór śmieci,

f.           Odbiór nieczystości,

g.          Odbiór wód zaolejonych,

h.          Dostęp do suchych pomieszczeń socjalnych (mesa),

i.           Dostęp do suchych pomieszczeń technicznych celem drobnych napraw (suszenie lub naprawa żagli, naprawa drobnych elementów wyposażenia lub takielunku) w tym dostęp do urządzeń i narzędzi będących na wyposażeniu pomieszczeń technicznych,

j.           Dostęp do urządzeń małej architektury (ognisko, wiata, itp.),

k.          Dostęp do sieci Internet wifi 2.4 GHz,

l.           Dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet i drukarki w biurze Mariny Trzebież,

m.         Dozór bosmański (odpowiedzialność za powierzone mienie; zgodnie z zawartą umową),

n.          Zdalny dostęp do kamer monitoringu,

o.          Bezpłatne slipowanie i użycie dźwigu Mariny Trzebież dla jachtu (na żądanie),

p.          Bezpłatny dostęp do myjki ciśnieniowej przed odprowadzeniem jachtu na miejsce zimowania,

q.          Możliwość bezpłatnego składowania drobnych elementów takielunku lub wyposażenia w suchych magazynkach podręcznych,

r.           20% zniżka na usługi hotelowe na terenie Mariny Trzebież,

s.           15% zniżka na usługi gastronomiczne w wybranych obiektach gastronomicznych w Trzebieży,

t.           Bezpłatne jedno miejsce na parkingu strzeżonym na terenie Mariny Trzebież.


Poniżej stan prac w Marinie Trzebież 03.04.2019

 

                  Aktualizacja 25.03.2019

W kwietniu planowana jest kolejna konferencja prasowa, tym razem w Trzebieży - mają być na niej między innymi sprostowane nieprawdziwe informacje przekazane przez reprezentantów ZOZŻ podczas konferencji 21.03.2019, oraz szereg nowych informacji wraz z prezentacją mariny.


Aktualizacja 21.03.2019

Konferencja prasowa dotycząca Mariny Trzebież, 11 maja otwarcie mariny i ogólnopolskie otwarcie sezonu żeglarskiego w Trzebieży i 95 lecie PZŻ Tomasz Chamera, Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski, Zbigniew Jagniątkowski

 

 


 

Aktualizacja 02.03.2019

Stan aktualnych prac w Marinie Trzebież na dzień 02.03.2019


Aktualizacja 01.03.2019

Zatwierdzony plan nowej mariny w Trzebieży

Planowane otwarcie w maju 2019

Po wielu latach zaniedbań i transformacyjnych problemów, kultowe miejsce dla wielu polskich żeglarzy znów będzie bezpieczne i przyjazne dla kolejnych pokoleń. Już dzisiaj, Zarząd Fundacji Port Jachtowy Trzebież wraz z Zarządem Polskiego Związku Żeglarskiego zaprasza na uroczyste otwarcie Mariny Trzebież 11 maja 2019 o godz.12:00. W tym samym dniu w Trzebieży odbędzie się również ogólnopolskie otwarcie kolejnego sezonu żeglarskiego 2019. Zapraszamy wszystkich. Lądem i wodą.


Aktualizacja 01.03.2019

Zatwierdzony plan nowej mariny w Trzebieży

Planowane otwarcie w maju 2019

Po wielu latach zaniedbań i transformacyjnych problemów, kultowe miejsce dla wielu polskich żeglarzy znów będzie bezpieczne i przyjazne dla kolejnych pokoleń. Już dzisiaj, Zarząd Fundacji Port Jachtowy Trzebież wraz z Zarządem Polskiego Związku Żeglarskiego zaprasza na uroczyste otwarcie Mariny Trzebież 11 maja 2019 o godz.12:00. W tym samym dniu w Trzebieży odbędzie się również ogólnopolskie otwarcie kolejnego sezonu żeglarskiego 2019. Zapraszamy wszystkich. Lądem i wodą.


Aktualizacja 17.01.2019

Oficjalnie projekt miał zakończyć się 31 grudnia 2018, ale się nie zakończył z powodu przedłużających prac.

Groziło to utratą dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Oczywiście zostały złożone stosowne wnioski, ale w grudniu nie udało się uzyskać zgody na przedłużenie terminu.

Zarząd Fundacji i Wykonawca wykonali tytaniczną pracę i po otrzymaniu 21 i 31 grudnia 2018 roku wszystkich już brakujących pozwoleń oraz decyzji i po przedstawieniu obiektywnych (niezależnych od Fundacji) przyczyn opóźnienia... na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd wyraził zgodę na przedłużeniu projektu do 15 maja 2019 roku.


Aktualizacja 20.12.2018

Powoli dobiega końca planowany termin zakończenia remontu naszego ośrodka i całej mariny.

Wiele udało się do dziś zrobić. Już dziś widać, że port ma w końcu gospodarza i pomysł na funkcjonowanie. Na pewno nie zdążymy wszystkiego zrobić na 31 grudnia 2018. Głównym powodem są tzw, prace dodatkowe (których nie można było przewidzieć) oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji.

Wykonawca (UW-Service) stawał na rzęsach, by systematycznie uzyskiwać niezbędne pozwolenia i zgody na prowadzenie poszczególnych prac. Dzięki temu na ostatniej prostej zostało nam połączenie wszystkich elementów w całość.

Wyremontowany jest i ocieplony cały budynek Mariny. Ułożony został nowy dach, odtworzono zgniłe i spróchniałe dźwigary więźby. Wyremontowano łazienki i korytarze. Wybudowano nowe łazienki dla osób z niepełnosprawnością. Przygotowano już większość dróg i placów postojowych dla jachtów. Kończy się budowa altany i miejsc gospodarczych do obsługi żeglarzy i jachtów. Wyremontowano dźwig, wybudowano od nowa schody i szlaki komunikacyjne. Podniesiono rzędną terenu, co pomoże przeciwdziałać słynnym trzebieskim cofkom. Co najważniejsze zakupiono wszystkie pomosty (z prądem i wodą) i rozpoczęto zabezpieczenie nabrzeża północnego oraz przygotowano już wszystko do pogłębiania portu do głębokości minimum 2.5 m. Chcemy zakończyć wszystkie prace do kwietnia.

Nie sposób wymienić tu setek wszystkich "drobniejszych" prac jakie wykonano przez cały rok oraz setek przyjaznych ludzi i instytucji, którym zawdzięczamy by ośrodek PZŻ w Trzebieży znów zaczął tętnić żeglarskim życiem.

Dawni bywalcy nie przespacerują się już słynnym pirsem T. Został on rozebrany, a jego miejsce zajmie pomost pływający typu ciężkiego (A). Będzie on wyznaczał strefę postojową basenu B. W pierwszym etapie zainstalujemy w tym basenie dwa pomosty (B i C) typu lekkiego z Y-bomami. Wszystkie wyposażone będą w prąd i wodę oraz oświetlenie. Na całej powierzchni tego basenu będzie zapewniona głębokość minimum 2.5 m. W drugim etapie, jeśli środki pozwolą, w miejscach E 1,2...11 zostaną dołączone kolejne dwa pomosty lekkie. Już dziś jednak zostaną wykonane przyłącza wody i prądu dla nich. Cały basen będzie objęty monitoringiem wideo z dostępem przez internet.

Basen A (basen reprezentacyjny, techniczny i treningowy) będzie pogłębiony również do minimum 2.5 m, a niektóre miejsca (dźwig, pirs D czy wewnętrzna obrotnica do 3.5 m). Dawny pirs D został całkowicie rozebrany, a jego miejsce zajmie ponad 2 razy dłuższy falochron osłonowy stały. Naszym zdaniem znacząco zmniejszy to zafalowanie wewnątrz basenu A. Nabrzeże "północne" wzdłuż placu flagowego będzie zburzone i wykonane od nowa (ścianka szczelna Larsena). Zarówno to nabrzeże jak i pirs D również będzie wyposażony w słupki z wodą i prądem. W basenie A będzie można pod okiem instruktorów ćwiczyć np. manewry. Chcemy by ośrodek zachował swój szkoleniowy charakter.

Wyremontowany slip zostanie w tym samym miejscu. Będzie służył do wodowania sprzętu lekkiego (pontony, małe łódki). Odremontowany dźwig 30T zostaje również i będzie głównym narzędziem obecnie do wodowania sprzętu.

Żródło i Autor: Marina Trzebież


Atualizacja 07.02.2018

PZŻ ogłosił masową sprzedaż trzebieskich jachtów.

Polski Związek Żeglarski zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert na zakup jachtów które służyły niegdyś do celów szkoleniowych w kultowym ośrodku COŻ Trzebież

Wystawione na sprzedaż zostały Jurand, Dziwna, Ina, Piana, Rega, Dezety, Cartery i Nefryty

Jachty te od wielu lat niszczały i obecny ich stan jest opłakany i wymagający potężnych nakładów na remonty.

Ośrodek w Trzebieży, po latach zaniedbań i konfliktów z kolejnymi dzierżawcami, został przekazany kolejnej organizacji - Fundacji Port Jachtowy Trzebież - która deklaruje remont zarówno obiektu, jak i urządzeń portowych.

Ogłoszenie KLIKNIJ lub w dole w załącznikach

Opis jachtów KLIKNIJ

Większość jachtów sprzedano, Jurand w grudniu poszedł na żyletki. PZŻ towe zostały : Śmiały, Głowacki. Oba w stanie bliskim ruiny.


Aktualizacja 14.03.2017

Podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji Portu jachtowego Trzebież. Umowę podpisał Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele Fundacji Port Jachtowy Trzebież


Aktualizacja 27.02.2017

Galeria fotografii Mariny w Trzebieży przed modernizacją i remontem

KLIKNIJ LINK

Ważna informacja dotycząca jachtów należących do PZŻ i ośrodka w Trzebieży:

Wszystkie oprócz kapitana Głowackiego zarządzane będą przez Fundację Port jachtowy Trzebież.

Największy żaglowiec "Głowacki" pozostaje pod skrzydłami PZŻ i szukane są środki na jego remont.

Przypomnijmy, że słynna Brygantyna została przeprowadzona w ubiegłym roku do Kołobrzegu do stoczni. Kiedy będzie gotowy do żeglowania? -  nie wiadomo.


Atualizacja 07.02.2018 PZŻ ogłosił masową sprzedaż trzebieskich jachtów.

Polski Związek Żeglarski zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert na zakup jachtów które służyły niegdyś do celów szkoleniowych w kultowym ośrodku COŻ Trzebież

Wystawione na sprzedaż zostały Jurand, Dziwna, Ina, Piana, Rega, Dezety, Cartery i Nefryty

Jachty te od wielu lat niszczały i obecny ich stan jest opłakany i wymagający potężnych nakładów na remonty.

Ośrodek w Trzebieży, po latach zaniedbań i konfliktów z kolejnymi dzierżawcami, został przekazany kolejnej organizacji - Fundacji Port Jachtowy Trzebież - która deklaruje remont zarówno obiektu, jak i urządzeń portowych.

Ogoszenie KLIKNIJ:

Opis jachtów KLIKNIJ


Aktualizacja 14.03.2017

Podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji Portu jachtowego Trzebież. Umowę podpisał Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele Fundacji Port Jachtowy Trzebież

VIDEO konferencja - KLIKNIJ tu

Video - Wywiad z Prezesem PZŻ Wiesławem Kaczmarkiem - Kliknij Tu


Aktualizacja 27.02.2017

Galeria fotografii Mariny w Trzebieży przed modernizacją i remontem

KLIKNIJ LINK

Ważna informacja dotycząca jachtów należących do PZŻ i ośrodka w Trzebieży:

Wszystkie oprócz kapitana Głowackiego zarządzane będą przez Fundację Port jachtowy Trzebież.

Największy żaglowiec "Głowacki" pozostaje pod skrzydłami PZŻ i szukane są środki na jego remont.

Przypomnijmy, że słynna Brygantyna została przeprowadzona w ubiegłym roku do Kołobrzegu do stoczni. Kiedy będzie gotowy do żeglowania? -  nie wiadomo.


Aktualizacja 22.02.2017

Kolejne dobre informacje z Trzebieży !!!! 

Rusza projekt - Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW,  UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW I ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

Konkurs nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Wartość projektu 6 226 473,16 zł

Wkład Własny 4 774 576,42 zł

Dofinansowanie 2 864 745,85 zł

Projekt ma być zakończony do końca 2019 roku.

Trwa uzupełnianie dokumentacji, w najbliższym okresie ruszą prace projektowe i przetargi na wyłonienie wykonawców.

Super informacje, trzymamy kciuki za odbudowę kultowej mariny i ośrodka szkoleniowego w Polsce.

Według wstępnych załozeń planowane są:

- Modernizacja nabrzeża północnego ze slipem i wewnętrznego nabrzeża zachodniego.

- Rozbiórka pirsu T

- Budowa pomostu falochronowego.

- Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego

- Budowa altany dla żeglarzy.

- Utwardzenie placu do zimowania jachtów

- Budowa stanowiska do mycia jachtów wyposażonego w odwodnienie i separator.

- Wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z oświetleniem

- Budowa punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych

- Wyposażenie w system elektronicznego zarządzania i ochrony.

Polski Związek Żeglarski wyłoży na to przedsięwzięcie 2 197 427,45 zł w formie pożyczki na okres dwudziestu lat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych w wysokości 1 909 830,57 zł oraz kosztów niekwalifikowanych netto w kwocie 287 596,88 zł. Ponadto PZŻ udzieli pożyczki w wysokości 1 164 299,86 zł na pokrycie kosztów podatku VAT.

Projekt rozbudowy i modernizacji trzebieskiej mariny będzie realizowany we współpracy z władzami Gminy Police. Realizacja projektu pozwoli na konsolidację mariny w Trzebieży z Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim.

Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują najlepsze sprawdzone rozwiązania oraz spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne Unii Europejskiej. Czas realizacji projektu wyniesie dwa lata.


Aktualizacja 1.12.2016

Kolejne ciekawe wieści z Trzebieży:

Ośrodek został przejęty przez PZŻ z rąk Syndyka, według armatorów trzymających tam swoje jachty wszystkie usługi mariny powoli ale zaczynają działać jak przed rozpoczęciem długiego konfliktu, oprócz Głowackiego na razie nic nie wiadomo o ewentualnych remontach czy wyprzedaży pozostałych jachtów.

Podczas słynnej konferencji w Szczecinie w kwietniu 2016 kiedy okazało się, że mediator, który miał pełnić neutralną rolę rozjemczą (ZOZŻ) w konflikcie (SMARTA i PZŻ) ogosił; że planuje powołać Fundację Port jachtowy Trzebież z jedną ze stron konfliktu czyli z (PZŻ), podano podczas tej konferencji nierealne daty realizacji całego projektu twierdząc, że w 3 miesiące powołana zostanie Fundacja, zebrane środki, rozpoczęte remonty i skuteczna działalność.... 

czyli tak mniej więcej miało się to wszystko odbyć do końca lipca 2016

Pamiętam jak dziennikarze, którzy podczas konferencji pozwolili sobie powątpiewać w realność tych deklaracji szczególnie w kontekście nieuregulowanego konfliktu (PZŻ ze SMART) zostali posądzeni o pesymizm i zatapianie na samym początku tego nowego projektu .. 

No cóż, mamy grudzień 2016: Fundacja Port Jachtowy Trzebież faktycznie została zarejestrowana, wpis do rejestru datowany jest na koniec września 2016r, więc kilkumiesięczny poślizg samej rejestracji, ale Fundacja jest ...

Co dalej?

Wśród Zarządu i Rady Fundacji znajome i znane osoby:

Prezesem Zarządu został Tomasz Matyśkiewicz bliski współpracownik Zbigniewa Jagniątkowskiego (Związek Portów i Przystani Jachtowych - LOT Zachodniopomorskiego SŻ), pozostałe osoby to w dużej części przedstawiciele PŻŻ, ZOZŻ, WOZŻ, SEJK Pogoń

Niecierpliwie czekamy na opublicznienie deklaracji jaki status będzie miała Fundacja dla samego ośrodka i jego majątku, jakie są planowane działania, co z majątkiem ośrodka, czy właścicielem zostanie PZŻ? czy majątek trafi do nowo powstającej Fundacji?

Przekonamy się w najbliższym czasie.

Sprawa sądowa pomiędzy SMART, a PZŻ chyba nadal w toku? porozumienia nadal nie ma.

Będziemy informowali o dalszych losach najsłynniejszego ośrodka żeglarskiego w Polsce (COŻ Trzebież)

Poniżej KRS Fundacji:

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 191/2016 (5076) - Pozycja 313075
Poz. 313075. FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ. KRS 0000638248. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16553/16/765]
W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA
3. Nazwa FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość TRZEBIEŻ
2. Adres miejscowość TRZEBIEŻ ulica UL. RYBACKA nr domu 26 kod pocztowy 72-020 poczta TRZEBIEŻ kraj POLSKA
Rubryka 4. Informacje o statucie
1
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 14 LIPCA 2016 R.
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona organizacja CZAS NIEOZNACZONY
Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organu 1. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPORTU I TURYSTYKI, 2. STAROSTA POWIATU POLICKIEGO
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotu OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma MATYŚKIEWICZ
2. Imiona TOMASZ
3. Numer PESEL/REGON
5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTWAS
2. Imiona WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
Rubryka 2. Organ nadzoru
1
1. Nazwa organu RADA FUNDACJI
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko / Nazwa lub firma KACZMAREK
2. Imiona WIESŁAW WŁADYSŁAW
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
2
1. Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI
2. Imiona MACIEJ RAFAŁ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
3
1. Nazwisko / Nazwa lub firma DOMAŃSKA
2. Imiona KATARZYNA
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
4
1. Nazwisko / Nazwa lub firma JAGNIĄTKOWSKI
2. Imiona ZBIGNIEW SZCZEPAN
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5
1. Nazwisko / Nazwa lub firma KUBIAK
2. Imiona TADEUSZ BOGDAN
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
6
1. Nazwisko / Nazwa lub firma SZABELA
2. Imiona WŁADYSŁAW RYSZARD
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 1
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
2
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
3
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
6
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
7
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
8
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
9
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
Rubryka 3. Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji 1. UPOWSZECHNIANIE ŻEGLARSTWA ORAZ INNYCH SPORTÓW WODNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECE ODRZE, ZALEWIE SZCZECIŃSKIM, ZACHODNIOPOMORSKIM SZLAKU ŻEGLARSKIM I MORZU BAŁTYCKIM, 2. PROMOWANIE AKTYWNEGO, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH, WOLNEGO OD WSZELKICH PATOLOGII SPOŁECZNYCH, 3. TWORZENIE WARUNKÓW INFRASTRUKTURALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZOWANIA CELÓW STATUTOWYCH, W TYM REMONTU I REWITALIZACJI PORTU JACHTOWEGO W TRZEBIEŻY.


Aktualizacja 24.10.2016

Żaglowiec Głowacki doczekał się remontu?, spotkaliśmy go w stoczni w Kołobrzegu


Aktualizacja 28.08.2016

Żaglowiec Głowacki podtopiony w porcie jachtowym w Trzebieży. Jak się okazuje nieszczelność kadłuba lub brak odpompowywania zęz stojącego żaglowca zaskutkowały podtopieniem jednostki, interweniowała Straż Pożarna która za pomocą pomp wypompowała wodę.

Ośrodkiem COŻ Trzebież zarządza w dalszym ciągu Syndyk, który przejął majątek Spółki COŻ Trzebież, która ogłosiła upadłość. Za kwotę ponad 140 tys. pln PZŻ przejął od Syndyka jachty, nieruchomościami nadal zarządza Syndyk.


Aktualizacja 22.04.2016

Komentarz Pana Zdzisława Uherka Prezesa Spółki Smart i COŻ Trzebież (aktualny dzierżawca ośrodka Trzebież w upadłości) odnoszący się do informacji jakie zostały przekazane publicznie przez przedstawicieli PZŻ i ZOZŻ podczas konferencji prasowej dotyczącej powołania nowej Fundacji Port Trzebież jaka odbyła się 19.04.2016 w Szczecinie:

Zdzisław Uherek:

1) Po podpisaniu umowy , wykupiliśmy udziały spółki, spłaciliśmy kredyt zaciągnięty przez Prezesa Samociuka w PZŻ ( 100 000,00 zł ) i w Banku PEKAO SA ( 82 000,00 zł). Spłaciliśmy długi w ZUS - ie, zaległe pensje itd.
2) Cytat słów Jerzego Domańskiego PZŻ " nie ma wiarygodnych dokumentów , które pokazywały czy wykazywały nakłady COŻ SMART w różnych konfiguracjach .... PZŻ nie będzie legalizował działalności Pana Uherka w obrocie powiedzmy w obrocie poza oficjalnym obrotem gospodarczym ..... "

- czy faktury nie są dokumentem gospodarczym , Pan Domański dostał 3 segregatory z fakturami . Miał wgląd do nich od czerwca do października 2014. Ponadto Pani Magdalena Kaczorowska przesłała do pana Domańskiego dane od księgowej twierdząc ,że to dla Prezesa Uherka. Były dwie inwentaryzacje, które miały potwierdzić nasze nakłady , nikt nie negował nakładów, ale faktury dla PZŻ nie są dokumentem gospodarczym ...
3) W maju 2014 roku podpisaliśmy list intencyjny , który tak naprawdę nic nam nie dał, w listopadzie wypowiadają nam nieważna umowę i nakazują opuszczenie Trzebieży. Obciążają firmę SMART za bezumowne korzystanie z terenu w złej wierze... 
Dochodzi do rozmów i negocjacji , ale w 2015 roku w marcu PZŻ składa o upadłość spółki COŻ. Podczas pierwszej inwentaryzacji nie przejmują portu bo dobrze wiedza ,że sprawa o upadłość jest w trakcie wiec liczą ,że sąd ogłosi upadłość COŻ SP. Z O.O.
31.03.2016 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd ogłasza upadłość spółki COŻ pod warunkiem ,że PZŻ sfinansuje działania SYNDYKA. Pani SYNDYK czeka nie pieniądze , a my złożyliśmy zażalenie 
3 kwietnia oddalismy wszystkie klucze Pani Syndyk 
4) były mediacje COŻ - PZŻ - z propozycją mediacji wyszedł COŻ w grudniu do ZOZŻ z uwagi na to ,iż w ZOZŻ pojawił sie Mecenas Zbroja . Mediatorem był ZOZŻ - spotkanie u Pana Mecenasa Zbroji - spotkanie w siedzibie ZOZŻ 26.01.2016 roku . Mediacje zakończone wynikiem negatywnym 29.02.2016 , PZŻ zależało tylko na wydaniu portu, nie chcieli rozmawiać na temat wzajemnych rozliczeń.
Na sailforum 20.02.2016 pojawia sie informacja o porozumieniu ZOZŻ i PZŻ czyli przed zakończeniem mediacji. Mecenas Zbroja rezygnuje ze swojego stanowiska w ZOZŻ - o co tu chodzi ???

Zdzisław Uherek Prezes COŻ Trzebież i Smart.


Aktualizacja 21.04.2016

Kolejny ciekawy wątek sprawy Ośrodka w Trzebieży:

Tym razem opinia Pana Romualda Czaplińskiego byłego vice Prezesa Komisji Rewizyjnej PZŻ i Honorowego członka PZŻ.

Pan Romuald dokładnie opisuje chronologię zdarzeń, opisuje precyzyjnie wydarzenia związane z ośrodkiem w Trzebieży i jego aktualnym stanem.

Według Pana Romualda to PZŻ ponosi wyłączną winę za aktualny stan rzeczy, według niego ośrodek powinno się przekazać ZOZŻ lub Gminie Police za złotówkę.

Pismo Pana Romualda Czaplińskiego w dole strony w załącznikach

lub tu: KLIKNIJ

Aktualizacja 19.04.2016

Zgodnie z zapowiedziami w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca dalszych losów Ośrodka Żeglarskiego w Trzebieży

Prezes ZOZŻ Z. Zalewski i vice Prezes ZOZŻ Z. Jagniątkowski podpisali list intencyjny z Vice Prezesem PZŻ Jerzym Domańskim w sprawie powołania nowej Fundacji "Port jachtowy Trzebież" mającej na celu przywrócenie ośrodka do eksploatacji.

Fundatorami nowej Fundacji mają być: ZOZŻ i PZŻ, środki finansowe na rozwój ośrodka w Trzebieży mają być pozyskane z funduszy Europejskich, koszty odzyskania majątku od Syndyka ma ponieść PZŻ.

Przedstawiciele ZOZŻ zastrzegli, że rozpoczną swoje działania dotyczące rozwoju i przejęcia w dzierżawę ośrodka dopiero po uregulowaniu i wyczyszczeniu wszystkich prawnych zawiłości ośrodka, wynikających ze sporu PZŻ Spółka COŻ Trzebież - a do tego wydaje się że jest bardzo długa droga ....

Przypomnijmy, że dotychczasowy dzierżawca: Spółka COŻ Trzebież została postawiona w stan upadłości, a masa upadłościowa została przejęta przez syndyka.

PZŻ robi aktualnie wszystko, aby jak najszybciej odzyskać swój majątek. Nie będzie to proste bo wyrok o upadłości jest nieprawomocny, a spółka COŻ Trzebież złożyła zażalenie na tę decyzję, więc piłka jest nadal w grze i pat może potrwać jeszcze kolejne miesiące.

Na konferencji zadeklarowano szybkie uruchomienie ośrodka na które według wyliczeń ZOZŻ potrzeba 2 mln. zł (uruchomienie portu), przedstawiciele ZOZŻ i PZŻ deklarują że może to potrwać około miesiąca czasu. 

Termin taki jest w bieżącej sytuacji chyba nazbyt optymistyczny, aktualny pat i konflikt trwający ponad rok, nie został do dzisiaj rozwiązany, wielokrotne mediacje również z udziałem ZOZŻ się nie udały, samo powołanie fundacji trwa, należy pamiętać że nabrzeże północne wymaga powaznego remontu i jest na dzień dzisiejszy wyłączone z eksploatacji.

Na dole strony film Video z konferencji 19.04.2016.

Film zawiera prezentację planów ZOZŻ i PZŻ, oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Dodatkowo w końcowej części filmu zamieściliśmy wywiad z Vice Prezesem ZOZŻ Zbigniewem Jagniątkowskim i Vice Prezesem PZŻ Jerzym Domańskim.

Miejmy nadzieję, że sprawa Trzebiezy zostanie jak najszybciej rozwiązana, pozostają pytania dotyczące nadal nierozwiązanego sporu pomiędzy dotychczasowym dzierżawcą spółką COŻ Trzebież a PZŻ.

Film dostępny jest w dole strony.


Aktualizacja 18.04.2016

Ciekawa informacja odnośnie Trzebieży: jutro czyli 19 kwietnia odbędzie się w Szczecinie konferencja prasowa odnośnie dalszych losów słynnej Trzebieży.

Co ciekawe w dniu dzisiejszym kontaktowaliśmy się z aktualnym dzierżawcą toczącym spór o ośrodek z PZŻ - tem, który twierdzi że: o konferencji nic nie wie i nie został zaproszony, według niego sprawa Trzebieży nie posunęła się ani o milimetr, strony czekają na rozstrzygnięcie w sądzie.

Trudno tu naprawde cokolwiek zrozumieć ....

Poniżej entuzjastyczne zaproszenie na konferencję prasową - autor ZOZŻ:

Nowa nadzieja dla Trzebieży (konferencja prasowa)
Szanowni Państwo,
Na tę wiadomość długo czekała cała żeglarska Polska! Miło nam poinformować, że po wielu przeprowadzonych rozmowach Polski Związek Żeglarski i Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski podjęły decyzję o utworzeniu podmiotu, który pozwoli na wznowienie działalności, stabilne funkcjonowanie i rozwój Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży. Tym samym, już w najbliższy wtorek wiceprezes PZŻ Jerzy Domański i Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski podpiszą uroczyście list intencyjny, wyrażając wolę współpracy przy odbudowie kolebki polskiego żeglarstwa.

Konferencja prasowa podczas, której zostanie podpisany list intencyjny odbędzie się wtorek 19. kwietnia o godzinie 16:00 w Restauracji Jachtowa przy ul. Lipowej 5 w Szczecinie. Podczas wtorkowego spotkania poinformujemy również o koncepcji i planach na rewitalizację ośrodka żeglarskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów!
Przypomnijmy, że Centralny Ośrodek Żeglarstwa PZŻ w Trzebieży, położony u wrót Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku Południowego, to najważniejszy - po Gdyni - ośrodek szkoleniowy żeglarstwa morskiego w Polsce. W popularnej „szkole trzebieskiej" kapitańskie patenty zdobyła znakomita większość uznanych w kraju i w świecie polskich żeglarzy. W czasach świetności ośrodka na jedno miejsce na kursach manewrowych czekało tu nawet dziesięciu chętnych, natomiast wywodzący się stąd „manewr trzebieski", na stałe wszedł do podręczników szkoleniowych. W Trzebieży stacjonują słynne jachty, w tym m.in. „Śmiały", „Jurand" i „Kapitan Głowacki" (były „Henryk Rutkowski").

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polski Związek Żeglarski


Aktualizacja 19.01.2016

Kolejna i chyba ostatnia próba mediacji przed nami, poprzednie się nie udały. Sprawa wydaje się bardzo trudna, a rozbieżności pomiędzy stronami są tak duże, że rozwiązanie ich bez procesu sądowego wydaje się niemozliwe.

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski podjął się właśnie roli mediatora.

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w osobach prezesa - Zbigniewa Zalewskiego, wiceprezesa - Zbigniewa Jagniątkowskiego, oraz członka zarządu - Patryka Zbroi zainicjowali kolejne spotkanie mediacyjne ws. rozstrzygnięcia sporu dotyczącego statusu prawnego portu jachtowego w Trzebieży i działek przyległych w zakresie prawa do dysponowania tymi obiektami.

Za zgodą stron, ZOZŻ jako mediator ponownie będzie chciał stworzyć płaszczyznę umożliwiającą osiągnięcie porozumienia, w celu uniknięcia ostatecznego procesu sądowego. Stronami trwającego od kilkunastu miesięcy konfliktu są dzierżawca terenu - Spółka Centralny Ośrodek Żeglarstwa, oraz Polski Związek Żeglarski, który jest właścicielem gruntu, nieruchomości i pozostałej floty jachtów.

- Wierzymy, że spór uda się zażegnać jak najszybciej. Trzebież to szczególne miejsce na żeglarskiej mapie Polski, nie tylko ze względu na wyjątkową historię. Trzeba zrobić wszystko by żeglarze jak najszybciej mogli w pełni korzystać z tego portu - mówi Zbigniew Jagniątkowski, wiceprezes ZOZŻ i pomysłodawca Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 
Obecnie sytuacja w Trzebieży jest patowa, a ośrodek praktycznie przestał funkcjonować. Cierpią żeglarze i mieszkańcy, bo marina świecie pustkami i popada w ruinę.

Zgodnie z umową nowy gospodarz przez dwa lata miał być zwolniony z czynszu, w zamian miał zainwestować w port dwa miliony złotych i przejąć zadłużony na ok. 300 tysięcy złotych Centralny Ośrodek Żeglarstwa. Jak ocenia dzierżawca w marinie nie inwestowano przez kilkadziesiąt lat, a PZŻ ukrył rzeczywisty stan techniczny portu.

Konflikt trwa.

Żadna i żadna ze stron nie chce odpuścić. Umowa dzierżawy została podpisana z wadą prawną i według prawników od początku jest nieważna, dlatego obie strony chcą ją wypowiedzieć, ale na innych warunkach, przeprowadzono kilkukrotnie inwentaryzacje majątku i kilkukrotnie próbowano przekazać ośrodek - bez skutku.

COŻ zgodzi się na stopniowe opuszczenie nieruchomości i przekazanie majątku pod warunkiem rozliczenia nakładów poniesionych na utrzymanie ośrodka oraz zwrotu zainwestowanych pieniędzy, PZŻ twierdzi że nakładów nie było i oczekuje rozliczenia dzierżawy na warunkach których nie akceptuje COŻ 

CDN ....


Aktualizacja 06.11.2015

Niestety polubowne załatwienie sporu aktualnego dzierżawcy (COŻ Trzebież i Smart) z właścicielem (PZŻ) przed sądem się nie udało 

W chwili obecnej spółka COŻ Trzebież jest w upadłości, ośrodkiem nadal zarządza firma Smart.

Dzierżawca zabiega od kiilku miesięcy o przekazanie majątku i rozliczenie współpracy z właścicielem PZŻ - niestety do tej pory majątek portu jachtowego w Trzebieży nie został odebrany - pomimo tego że trzykrotnie dochodziło do inwentaryzacji w której uczestniczyli przedstawiciele obecnego dzierżawcy i przedstawiciele PZŻ.

Nabrzeża, nieruchomości, jachty nadal ulegają degradacji

Czy komuś zależy aby ten majątek zniszczyć do zera?


Aktualizacja 16.07.2015

do toalety z wiaderkiem żeglarzu - XXI wiek w Porcie PZŻ COŻ Trzebież - reportaż w Kronice Szczecińskiej ...

Reportaż Telewizji Szczecin - Spór w Porcie jachtowym w Trzebieży CD - Kronika Szczecińska patrz od 3min30s.:

Link: http://szczecin.tvp.pl/20821775/1830-130715


Aktualizacja 15.07.2015

Audycja w Polskim Radio Szczecin - ośrodek COŻ Trzebież zamknięty

GOŚCIE:
Magdalena Kaczorowska - Polski Związek Żeglarski
Mecenas Mikołaj Marecki - reprezentujący spółkę Centralny Ośrodek Żeglarski dotychczasowego dzierżawcę tego terenu
Władysław Diakun - burmistrz Polic
Cezary Arciszewski - przewodniczący Rady Powiatu Polickiego
Andrzej Borowiec -dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Zbigniew Jagniątkowski - Prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych

LINK: http://radioszczecin.pl/276,2488,trzebiez-perla-wsrod-marin-zamknieta-na-cztery-s


Aktualizacja 15.05.2015 - ponowna inwentaryzacja w COŻ i kolejne podejście do przekazania majątku ośrodka COŻ Trzebież PZŻ towi

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o kolejnym podejściu do inwentaryzacji, pojawiła się osoba wspomnianego wczesniej Tomasza Rybarskiego wskazywanego jako przyszłego zarządcę ośrodka.

W komisji inwentaryzacyjnej są w imieniu PZŻ:

Magdalena Kaczorowska

Janusz Bilicki

Mariusz Dąbrowski

Tomasz Rybicki

Jerzy Sroka

Czy tym razem uda się zakończyć pat w ośrodku COŻ Trzebież związany z rozbieżnościami w ocenie majątku?

Spółka COŻ Trzebież oczekuje od PZŻ zwrotu poniesionych nakładów, PZŻ twierdzi że nie widać żadnych inwestycji .....

Pod tekstem w dole artykułu umieściliśmy aktualne załączniki:

1 POWOŁANIE PRZEDSTAWICIELI PZŻ DO KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ - INWENTARYZACJA 15.05.2015 R.

2 Pełnomocnictwo- J. Domański_Trzebież_ Smart_COŻ  14.05.2015 r.

Ciąg dalszy nastąpi ....


Aktualizacja 09.05.2015

Już ponad 2 tygodnie mnęły od inwentaryzacji majątku ośrodka COŻ PZŻ w Trzebieży.

Po inwentaryzacji spółka COŻ Trzebież planowała przekazać jak najszybciej majątek przedstawicielowi PZŻ Jerzemu Domańskiemu. PZŻ nie chce się zobowiązać do pokrycia kosztów inwestycji jakie poniosła spółka COŻ Trzebież w ramach nieważnej umowy dzierżawy PZŻ twierdząc że spółka COŻ nic nie zainwestowala w ośrodek.

Niestety do dnia dzisiejszego PZŻ nie podpisał dokumentów przekazania majątku, pomimo tego że ogłoszono że jest już nowy dzierżawca z Warszawy? Firma Trade Winds?

Pat trwa - rozwiązanie chyba możliwe jest tylko w sądzie ...


Aktualizacja 23.04.2015

Trzebież "Upadła królowa" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny w Polskim Radiu Szczecin

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny "Upadła królowa" Polskie Radio Szczecin - historia ośrodka, goście wypowiadają się o przyczynach upadku ....
Goście:
Jakub Pisański - Zastępca Burmistrza Polic, 
Zbigniew Jagniątkowski – Prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych, inicjator Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 
Mikołaj Marecki - żeglarz, prawnik, pełnomocnik COŻ (należącego do spółki SMART, dotychczasowego dzierżawcy).
Zbigniew Stosio - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego,
Katarzyna Wolnik-Sayna - autorka reportażu

link do reportażu:

http://radioszczecin.pl/276,2220,zdjecie-zygmunt-kowalski


Aktualizacja 23.04.2015

Odpowiedź PZŻ na pismo nr 2 (COŻ Trzebież)

Szanowni Państwo,
Kancelaria prawna niezwłocznie przygotuje odpowiedź na przesłane pismo i stanowisko PZZ w tej sprawie.
Poniżej w trybie roboczym przedstawiam komentarz do pisma.
1. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji nie były w żaden sposób wskazane jakiekolwiek naniesienia ani inwestycje, nie były one zidentyfikowane, nie była wskazana i przypisana do konkretnej pozycji jej wartość.
Ponieważ nie było wskazanych konkretnych naniesień nie było możliwości określenia, które z nich są przydatne i mogą ewentualnie podlegać przejęciu, a które są zbędne i na pewno nie zostaną przejęte.
Jednocześnie oświadczam, że w trakcie rozmów nad ostatecznym brzmieniem protokołu przejęcia nie składałem żadnych oświadczeń.
Trzy segregatory faktur ( od gwoździ i pędzli do różnych narzędzi i urządzeń), o których wspomina się w piśmie nie stanowi żadnego dokumentu potwierdzającego poniesienie jakichkolwiek nakładów bez szczegółowego opisania nakładu, wskazania go, dokumentacji technicznej, protokołu odbioru, potwierdzenia finalnej wartości po włączeniu do użytkowania oraz co równie istotne wskazanie urządzeń, które zostały zastąpione nowymi i przedstawienie tych "starych" urządzeń do odbioru.
W przypadku braku tych "starych" urządzeń i przyrządów trudno mówić o jakichkolwiek nakładach, jest to tylko i wyłącznie utrzymanie dotychczasowej użyteczności/ przydatności do używania wykorzystywanych bez podstawy prawnej składników majątku PZŻ. Takie po prostu są zasady.
Niestety Pan kapitan Żeglugi Wielkiej Z. Uherek po raz kolejny posuwa się do nie licujących z godnością kapitana prób mataczenia i przemycania nieprawdziwych informacji
2. PZŻ jest gotowe do przejęcia żaglowca " Głowacki" we wskazywanym wcześniej terminie tj. w dniu dzisiejszym, przedstawiciele PZŻ są na miejscu w Trzebieży.
na warunkach określonych w piśmie przesłanym przez kancelarię mec. P. Kowalewskiego dotyczącym treści projektu protokołu, który nie został podpisany w dniu 18.04.2015 r.
Pozdrawiam,
Jerzy DOMAŃSKI Dyrektor Wydział Majątkowo-Inwestycyjny PZZ


Aktualizacja 22.04.2015

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam odpowiedź na wezwanie do wydania Głowackiego. (dokument w PDF do pobrania znajduje się w dolnej części artykułu)

Z poważaniem Kpt. Ż.W. Zdzisław Uherek Prezes SMART Sp. Z o.o.


Aktualizacja 22.04.2015:

Wstępna odpowiedź Jerzego Domańskiego (PZŻ) na pismo Prezesa Zdzisława Uherka (COŻ Trzebież):

Szanowni Państwo,

Oczywiście w trybie pilnym po konsultacji z kancelarią prawną ustosunkujemy się do załączonego pisma.

Niestety nie jest ono zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym, jest niestety kolejną podejmowaną przez Prezesa Z. Uherka  próbą mataczenia, wprowadzania pokrętnych wyjaśnień i zrzucania odpowiedzialności na druga stronę sporu. Podczas gdy źródłem obstrukcji podczas przejęcia majątku PZŻ ( ruchomości i nieruchomości) są działania Pana Z. Uherka.

Z poważaniem

Jerzy DOMAŃSKI

Dyrektor - Wydział Majątkowo-Inwestycyjny - Polski Związek Żeglarski


Aktualizacja 21.04.2015:

Prezes Zdzisław Uherek skierował w dniu 21.04.2015 pismo do Polskiego Związku Żeglarskiego i wszystkich zainteresowanych.

W pismie podnoszona jest sprawa kwestionowania przez PZŻ nakładów poniesionych przez Spółkę COŻ Trzebież na modernizację ruchomości i nieruchomości i sporu jaki nadal trwa.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w pismem - pismo dostepne jest w załączniku do pobrania w PDF pod artykułem.


Artykuł 20.04.2015

Kto zje ten pasztet i czy komuś on nie zaszkodzi? pasztet ten zalatuje od lat lekko stęchlizną ...Wielu żeglarzy i osób zainteresowanych tematem obserwując wieloletnie działania właściciela ośrodka w Trzebieży (PZŻ) dostaje już od dawna niestrawności ... 

Jeden z najbardziej znanych ośrodków żeglarskich w Polsce "Topowy i legendarny" w latach komuny Historyczny Ośrodek COŻ Trzebież, posiadający w tamtym czasie chyba największą w Polsce flotę jednostek szkoleniowych i morskich, organizator chyba największej ilości kursów żeglarskich w tamtym czasie - przechodzi kolejne wielkie zawirowania i dalszą zapaść, czy może być jeszcze gorzej?  - zapowiada się nagła zmiana dzierżawcy ośrodka - na drodze mediacji ...

Powodem problemów jest między innymi: nieważna zdaniem prawników umowa na dzierżawę podpisana 4 lata temu, niewyjaśniony status prawny niektórych działek ośrodka powodujący problemy w pozyskaniu jakiegokolwiek dofinansowania, tragiczny stan nabrzeży i floty i brak chęci porozumienia pomiędzy właścicielem i dzierżawcą na drodze partnerskiej.

Trwa próba rozwiązania aktualnej sytuacji patowej na bazie sądowej próby ugodowej pomiędzy aktualnym dzierżawcą: Spółką COŻ Trzebież a właścicielem: Polskim Związkiem Żeglarskim.

W ubiegły weekend komisja złożona z przedstawiclieli wszystkich zaangażowanych stron dokonała spisu inwentaryzacyjnego całego majątku - miało dojść do podpisania ptrotokołu i przekazania ośrodka wraz z majątkiem właścicielowi czyli PZŻ - owi. Przedstawiciel PZŻ specjalista d/s majątkowych Jerzy Domański odmówił podpisania protokołów po inwentaryzacji twierdząc, że nie ma własciwych pełnomocnictw - Co dalej? 

Nabrzeże Północne (główne) zostało w październiku 2014 r wyłączone z eksploatacji, część jachtów nie nadaje się do użytkowania, część jachtów PZŻ sprzedał, armatorzy stacjonujący mają problem z wodowaniem i postojem, sprzedana jest część rejsów i czarterów na pozostałych jachtach - co będzie dalej?

Zapowiadamy szerszy artykuł opisujący historię dzierżawy ośrodka COŻ Trzebież od PZŻ od 2011 roku.

Nieważna? umowa została podpisana na 20 lat .... wystosowano list intencyjny w celu podpisania wiążącej umowy bez wad prawnych i do dzisiaj nic .... zaprzepaszczono fundusze ZROT na rewitalizację mariny ....

aktualny dzierżawca otrzymał w grudniu od PZŻ nakaz opuszczenia ośrodka, odbyła się nawet akcja zajęcia budynku i terenu przez PZŻ i zakaz wejścia na teren przedstawiclieli dzierżawcy.

Aktualny dzierżawca ma dość współpracy z PZŻ  i chce oddać ośrodek w ręce PZŻ jak najszybciej, chce również odzyskać pieniądze utopione w remont nieruchomości i ruchomości - podobno jest już nowy dzierżawca firma z Warszawy, która nieoficjalnie zobowiązała się do zainwestowania miliona złotych w marinę. Umowę podpisano na 10 lat z możliwością przedłużenia.

Załączniki:
Pismo Prezesa COŻ do Polskiego Związku Żeglarskiego do pobrania w PDF
Odpowiedź na wezwanie do wydania Głowackiego (COŻ TRZEBIEŻ)
Pełnomocnictwo- J. Domański_Trzebież_ Smart_COŻ 14.05.2015 r
POWOŁANIE PRZEDSTAWICIELI PZŻ DO KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ - INWENTARYZACJA 15.05.2015 R.
STANOWISKO W SPRAWIE TRZEBIEŻY PANA ROMUALDA CZAPLIŃSKIEGO
Cennik Marina Trzebież cały sezon - PDF
Cennik Marina Trzebież na wodzie - PDF
Cennik Marina Trzebież na lądzie - PDF
Cennik Marina Trzebież na lądzie - PDF
Przetarg na sprzedaż jachtów PDF
Opis jachtów do sprzedaży
Protokół ze sprzedaży jachtów - PDF
Odpowiedź PZŻ w sprawie sprzedaży jachtu Jurand
Ogłoszenie sprzedaży żaglowca kpt. Głowacki


Przekazanie majątku COŻ Trzebież - PZŻ

back

« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek