NEWS
14.12.16
- Sailnews Polska
« POWRÓT

CD. skandalu - MŚ Klasy Optimist 2015 w Dziwnowie i Kamieniu Pomorskim


Z uwagi na wiele wątków sprawy i kontynuację w czasie - prezentujemy aktualizacje artykułu chronologicznie od najnowszych do najstarszych:


Aktualizacja 13.12.2016

Jest wyrok (nieprawomocny) w sprawie:

Gmina Kamień Pomorski wygrała proces z PSKO.

PSKO ma opublikować przeprosiny, jak również zasądzono 100000 pln zadośćuczynienia.

Kwota zadośćuczynienia została zablokowana na koncie PSKO w terminie wcześniejszym.

Z uwagi na to, że wyrok jest nieprawomocny PSKO czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, po jego analizie zostanie podjęta decyzja czy składana będzie apelacja czy nie.


Aktualizacja 08.05.2015 - konferencja prasowa Gminy Kamień Pomorski (załączniki dokumentów do pobrania pod treścią artykułu)

W załączeniu przesyłam materiały z konferencji prasowej Burmistrza Kamienia Pomorskiego i Prezesa Zarządu Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. dotyczącej Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015. Z ubolewaniem przyznajemy, że podjęte przez nas próby mediacji z udziałem Prezesa PZŻ Pana Wiesława Kaczmarka, pomimo jego ogromnego zaangażowania, nie przyniosły rezultatu. W obecnej chwili Gmina Kamień Pomorski, Burmistrz Stanisław Kuryłło, Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. i jej Prezes Zarządu Marek Świderski przygotowują się do wniesienie powództwa przeciwko Polskiemu Stowarzyszeniu Klasy Optimist oraz solidarnie przeciwko członkom Zarządu PSKO o naruszenie dóbr osobistych. Załączony plik „Mistrzostwa Świata 2015 kalendarium" przedstawia proces od powzięcia zamiaru o organizacji MŚ do dnia dzisiejszego". Załączone są też najważniejsze dokumenty dotyczące sprawy i oficjalny komunikat prasowy.

Marek Świderski Prezes JKKP i Mariny Kamień Pomorski

Na skutek wniosku złożonego przez Jacht Klub Kamień Pomorski (dalej: JKKP) Międzynarodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist (International Optimist Dinghy Association - dalej: IODA) przyznała prawo organizacji Mistrzostw Świata w 2015 roku w Kamieniu Pomorskim.

W wyniku takiej decyzji, w dniu 18.07.2014 r. w Kamieniu Pomorskim zostało spisane pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a PSKO Porozumienie o współpracy „na rzecz wspólnej organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, które odbędą się w Kamieniu Pomorskim w 2015 roku". Na mocy Porozumienia powołano Komitet Organizacyjny, a Funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu powierzono Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego (§ 2 ust. 1 Porozumienia).

Co istotne, w § 3 Porozumienia Strony uzgodniły podział obowiązków, wskazując że Gmina Kamień Pomorski przyjmuje na siebie m.in.: pozyskanie patronatów honorowych, organizację programu artystycznego, pozyskanie środków sponsorskich, zapewnienie możliwości organizacji Mistrzostwa na terenie portu i mariny w Kamieniu Pomorskiem oraz zaangażowanie merytoryczne zarządcy Mariny Kamień Pomorski (§ 3 ust. 1 Porozumienia).

PSKO, natomiast zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Porozumienia, przyjęło na siebie m.in. zagwarantowanie, że mistrzostwa odbędą się w Kamieniu Pomorskim, zapewnienie finansowania Mistrzostw we własnym zakresie, w kwocie wystarczającej do zorganizowania imprezy, zapewnienie Gminie Kamień Pomorski tytuł Partnera Mistrzostw Świata i skorzystanie z potencjały marketingowego Mistrzostw dla promowania Gminy.

Dalej (§ 5 i 6 Porozumienia), Strony zadeklarowały wzajemne wsparcie fachową radą i działaniem na rzecz „wspólnej realizacji imprezy" oraz zobowiązały się do działania z należytą dbałością na rzecz współpracy określonej w Porozumieniu.

Wreszcie, zgodnie z treścią § 8 Porozumienia, Strony zobowiązały się do polubownego załatwienia sporów wynikłych w toku jego realizacji.

Umowa została podpisana, zgodnie z zasadą reprezentacji Gminy Kamień Pomorski przez Burmistrza i p. Skarbnik oraz przez dwóch członków Zarządu PSKO - Tomasza Figlerowicza (Prezydenta) oraz Arkadiusza Lenkowskiego (Skarbnika).

Tymczasem, pismem z dnia 2.02.2015 r. podpisanym jedynie przez Prezydenta PSKO, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski „Oświadczenie o wypowiedzeniu współpracy podjętej na podstawie porozumienia z dnia 18.07.2014 r." Z treści pisma wynika, że Zarząd PSKO podjął jednogłośnie decyzję o rezygnacji z organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, dochodząc do wniosków sprowadzających się do:
- zarzutów personalnych dotyczących osoby pana Marka Świderskiego,
- podważenia deklaracji o udziale Gminy Kamień Pomorski „w budżecie regat",
- zakwestionowania roli JKKP w organizacji Mistrzostw oraz zarzutu, że JKKP podejmuje działania podważające kompetencje PSKO na arenie międzynarodowej i pośrednio działa na szkodę „całego Polskiego Żeglarstwa".

Wskazane w piśmie argumenty miały prowadzić do utraty zaufania i braku woli PSKO do dalszej współpracy z Gminą Kamień Pomorski.

Informacja o podobnej treści została również zamieszczona na oficjalnej stronie www PSKO oraz na profilu PSKO w portalu Facebook. Wskazano tam, że przyczyną decyzji Zarządu o rezygnacji ze współpracy „z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski jako gospodarzy regat najwyższej rangi sportowej" jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z „braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski".

Należy podkreślić, że przed podjęciem ww. jednostronnej decyzji PSKO nie wykorzystało możliwości polubownego wyjaśnienia rzekomych problemów (w trybie wskazanym w § 8), a swoim nagłym i - jak się wydaje - dla większości zewnętrznych obserwatorów niezrozumiałym stanowiskiem istotnie osłabiło wizerunek nie tylko władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, w tym osobiście Burmistrza Stanisława Kuryłły oraz Prezesa Mariny Marka Świderskiego. Przede wszystkim jednak, stanowisko to podważyło wizerunek polskiego żeglarstwa oraz jego wiarygodność w kraju i za granicą.

Władze Gminy Kamień Pomorski oraz Mariny Kamień Pomorski stanowczo podkreślają, że wskazane przez PSKO zarzuty i przedstawiona argumentacja są bezpodstawne i dowolne, a decyzja o „wypowiedzeniu współpracy" całkowicie nieuzasadniona.

Mając jednak na celu polubowne rozwiązania, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwrócił się niezwłocznie do Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego - p. Wiesława Kaczmarka, aby przeprowadzić mediację. Wskazał również możliwe do spełnienia dla obu stron warunki porozumienia, w tym przede wszystkim współorganizację Mistrzostw Świata przez Gminę Dziwnów i Gminę Kamień Pomorski. Nie zostały one jednak przyjęte przez członków Zarządu PSKO, których aktualna postawa i próba jednostronnych przeprosi bez uwzględnienia dodatkowych warunków porozumienia, potwierdzają brak dobrej woli w konstruktywnym zakończeniu powstałego sporu.

W tym stanie rzeczy, władze Gminy Kamień Pomorski i Mariny Kamień Pomorski podjęły decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pod tekstem zamieściliśmy kopie dokumentów dotyczących przyznania JKKP organizacji MŚ - do pobrania


Aktualizacja 07.05.2015: Informacja od Pełnomocnika Gminy Kamień Pomorski - porozumienie raczej nie jest możliwe ....

W związku z naszą propozycją rozwiązania problemu organizacji Mistrzostw Świata w klasie Optimist 2015 - jaką przedstawiliśmy PSKO - informujemy że:

Otrzymaliśmy meila od PSKO w odpowiedzi, którego treść wskazuje raczej na to, że nasze porozumienie z PSKO nie jest już możliwe.
08.05.2015 (g. 13:30) planowana jest konferencja prasowa w Marinie Kamień Pomorski w tej sprawie 

Podczas konferencji zostanie przedstawione stanowisko władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, oraz szczegółowe informacje wraz z odpowiednią dokumentacją.

W konferencji wezmą udział:

Stanisław Kuryłło – Burmistrz Gminy Kamień Pomorski

Marek Świderski – Prezes Zarządu Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o.

Adwokat Patryk Zbroja – pełnomocnik Gminy Kamień Pomorski 

Pełnomocnik Gminy Kamień Pomorski: Adwokat Patryk Zbroja


Aktualizacja 05.05.2015 - stanowisko pełnomocnika Gminy Kamień Pomorski w odpowiedzi na przeprosiny PSKO:

PSKO ma czas do jutra 06.05.2015 do 12.00 na akceptację przedstawionych w czasie spotkania 14.04.2015 r. warunków porozumienia (chodzi przede wszystkim o współorganizację imprezy Dziwnowa i Kamienia, co wydaje się już w tej chwili niemożliwe, a przeprosiny miały być jedynie dodatkowym elementem porozumienia i same nie mają sensu).

Planowana jest oficjalna konferencja prasowa władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, w której zostanie przedstawione oficjalne stanowisko w tej sprawie, zaprezentowane dokumenty oraz uzasadnienie zarzutów wobec PSKO. Do tej pory staraliśmy się unikać jednoznacznych oświadczeń negatywnych wobec PSKO, licząc właśnie na możliwość polubownego zakończenia sporu i dając szansę PSKO na wyjście z niego z twarzą.

Korespondencja Pełnomocnika Kamienia Pomorskiego Adwokata Patryka Zbroi do Prezydenta PSKO T. Figlerowicza:

Od: Adwokat Patryk Zbroja <p.zbroja@ .........>
Do: Figlerowicz Tomasz <tomasz.figlerowicz@..........>
Data: 5 maj 2015 o 08:31
Temat: Re: porozumienie Gmina Kamień/ PSKO
Szanowny Panie,
Z informacji uzyskanych przez Gminę Kamień Pomorski wynika, że PSKO podpisało umowę z Gminą Dziwnów po naszym spotkaniu mediacyjnym, które miało miejsce w dniu 14.04.2015 r. w Kamieniu Pomorskim z udziałem Prezesa PZŻ p. Wiesława Kaczmarka. Obie strony tej umowy miały więc pełną świadomość proponowanych warunków porozumienia z Gminą Kamień Pomorski.
Przedstawiony przez Państwa projekt "przeprosin" jest w tej sytuacji dalece niewystarczający. Nie tylko z uwagi na jego treść, jak i przede wszystkim fakt, że oświadczenie medialne w tym zakresie miało być jedynie jednym z elementów porozumienia pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a PSKO.
Gmina nie wyraża zatem zgody na jego odrębną publikację w jakiejkolwiek treści i nie przyjmuje "przeprosin" tego typu. Jakakolwiek publikacja "przeprosin" może mieć miejsce dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia uwzględniającego wszystkie jego elementy (wskazane w treści mojego mejla z dnia 22.04.2015 r.).
W ocenie moich mandantów takie działanie, stanowiące w istocie samodzielne i arbitralne wyjście poza zakres prowadzonych rozmów, dodatkowo potwierdza, że mediacja była prowadzone przez Państwa - pomimo Pańskich osobistych deklaracji - w istocie w złej wierze i z góry podjętym przekonaniem o ich bezskuteczności (w kontekście akceptacji ewentualnych warunków ugody przedstawionych przez Gminę Kamień Pomorski).
W tej sytuacji, nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować drogę sądową, przede wszystkim celem ochrony dóbr osobistych władz Gminy i Mariny Kamień Pomorski, które zostały naruszone bezprawnym działaniem zarządu PSKO.
Podkreślam jednak, że Gmina Kamień Pomorski nadal jest zainteresowana polubownym zakończeniem powstałego sporu. W związku z tym prosimy o ostateczną deklarację w zakresie warunków wskazanych w treści mojego mejla z dnia 22.04.2015 r. nie później niż do dnia jutrzejszego g 12.00.
z poważaniem,

Pełnomocnik Gminy Kamień Pomorski: Adwokat Patryk Zbroja


Aktualizacja 05.05.2015 - przeprosiny PSKO

Zarząd PSKO, w związku z przeprowadzonymi rozmowami z władzami Gminy oraz propozycjami Prezesa PZŻ Wiesława Kaczmarka, podjął decyzję o wznowieniu rozmów z Gminą w sprawie organizowania na terenie Gminy Kamień Pomorskich regat żeglarskich. Z uwagi na powyższe, oraz chęć stworzenia odpowiedniej atmosfery do realizacji wspólnego przedsięwzięcia jakim jest organizacja regat na terenie Gminy Zarząd PSKO wyraża ubolewanie oraz przeprasza przedstawicieli władz miasta i Mariny Kamień Pomorski za niefortunne użycie w swoim poprzednim oświadczeniu twierdzeń „o braku transparentności” i „nieetycznych działań”. Naszym wspólnym celem będzie budowanie pozytywnego wizerunku polskiego żeglarstwa regatowego i klasy Optimist.

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST
Tomasz Figlerowicz
PREZYDENT


Aktualizacja 09.02.2015 - przeniesienie Mistrzostw z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa - potwierdzenie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist (IODA) potwierdziło zmianę miejsca tegorocznych Mistrzostwa Świata w klasie Optimist.  Mistrzostwa Świata w klasie Optimist Dziwnów 2015 odbędą się w dniach od 25 sierpnia do 5 września. Zamiast Kamienia Pomorskiego miejscem organizacji będzie Dziwnów. Optimist World Championship Dziwnów 2015

Kontrowersyjna i bulwersująca decyzja dotycząca przeniesienia MŚ w klasie Optimist została potwierdzona - Dlaczego Kamień Pomorski stracił prawo organizacji mistrzostw? dla czego Dziwnów podebrał imprezę leżącemu za miedzą Kamieniowi?

Mistrzostwa Świata Optimist nie odbędą się w Kamieniu Pomorskim - Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist poinformowało, że przyczyną decyzji Zarządu jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski.

Odmiennego zdania i bardzo zadziwieni tą decyzją PSKO są władze Miasta Kamień Pomorski. Odrzucają one jednoznacznie pomówienia o utracie zaufania, i braku transparentności ... ???

O jakim braku zaufania można mówić w przypadku gdy poprzednie władze (ekipa związana z PSKO) nie pozostawiły żadnych dokumentów w sprawie MŚ w U.M. i rozmowy w sprawie MŚ zostały rozpoczęte w styczniu 2015r.

Środowisko żeglarzy czuje się zażenowane całym zamieszaniem i dziwnymi działaniami PSKO, które przez rozgrywki personalne i walkę o kasę wystawiło nasz kraj na pośmiewisko na arenie międzynarodowej.

Dla czego PSKO pozbawiło organizacji JKKP i Marka Świderskiego, którzy byli inicjatorami otrzymania przez Kamień Pomorski organizacji imprezy?

Dla czego rozpoczęto rozmowy z Dziwnowem na długo przed zarzuceniem nowym władzom Kamieniowi Pomorskiemu braku transparentności?

Cała ta sytuacja jest żenująca, czy tak ma wyglądać polskie piekiełko i walka o kolosalne przychody z tej imprezy?


Aktualizacja 05.02.2015 - Decyzja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist z dnia 1 lutego 2015

Mając na uwadze jak najlepszą organizację Mistrzostw Świata Klasy Optimist 2015 w Polsce, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist został zmuszony do podjęcia trudnej decyzji, jaką jest rezygnacja ze współpracy z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski jako gospodarzy regat najwyższej rangi sportowej.

Przyczyną decyzji Zarządu jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski. W zaistniałej sytuacji brak spójnej wizji organizacji wydarzenia tak istotnego dla wizerunku polskiego żeglarstwa regatowego i klasy Optimist, zmusił Zarząd PSKO do zaprzestania rozmów z przedstawicielami Kamienia Pomorskiego i poinformowania Międzynarodowej Federacji Klasy Optimist IODA o napotkanych trudnościach.

Mając pełne zrozumienie i poparcie Federacji IODA, Zarząd PSKO podejmie intensywne rozmowy z przedstawicielami potencjalnego nowego gospodarza Mistrzostw Świata Optimist 2015. Oficjalna decyzja o nowym miejscu, w którym rozegrane zostaną Mistrzostwa zostanie ogłoszona najpóźniej do połowy lutego br.

Rozegranie regat planowane jest w terminie 26.08-5.09 2015 rok, a na starcie spodziewanych jest około 50 reprezentacji narodowych i około 250 zawodników z całego świata.

W ramach uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z PSKO.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST
Tomasz Figlerowicz
PREZYDENT

(Takiej informacji spodziewaliśmy się niestety już wczoraj przed wydaniem w/w decyzji, po opublikowaniu przez Sailportal.pl i inne media informacji opisującej zawiłe i zastanawiające kuluary historii organizacji tej imprezy, oraz wyłączenie przez PSKO z organizacji pomysłodawcy i wstępnego organizatora JKKP i Marka Świderskiego).

Adnotacja i komentarz: Sailportal.pl


Aktualizacja 04.02.2015 - wywiad z Tomaszem Figlerowiczem

W związku z zawirowaniami dotyczącymi miejsca organizacji i podmiotów zaangażowanych bezpośrednio w organizację Mistrzostw Świata klasy Optimist w Kamieniu Pomorskim - przeprowadziłem rozmowę z Tomaszem Figlerowiczem Prezydentem PSKO. PSKO (Polskie Stowarzyszenie Klasy Optymist) jest oficjalnym przedstawicielem IODA (International Optimist Dinghy Association) w Polsce.

Rozmowa była przeprowadzona 02.01.2015 po wstępnych zastrzeżeniach opublikowanych przez Miasto Kamień Pomorski i JKKP i dotyczących negocjacji z PSKO.

Stowarzyszenie Klasy Optimist, PSKO odsunęło od organizacji osobę dzięki której przyznano Polsce organizację tej imprezy (Marka Świderskiego i JKKP - Jacht Klub Kamień Pomorski ) i który wstępnie wyznaczony był do przeprowadzenia organizacji imprezy przez IODA i PSKO, jak wiemy z ostatniego komunikatu PSKO - podjęto w ostatnich dniach kontrowersyjną decyzję o przeniesieniu imprezy do innej lokalizacji.

Rozmowa z Tomaszem Figlerowiczem:

Tomasz Figlerowicz potwierdza, że głównym liderem w pozyskaniu dla Kamienia Pomorskiego imprezy był Prezes JKKP Marek Świderski.

JKKP i Marek Świderski otrzymali Promesę od PSKO upoważniającą do starania się o organizację MŚ w Kamieniu Pomorskim, wsparcia w tych staraniach udzielili trenerzy i władze krajowe PZŻ – Świderski pełnił tu rolę główną

JKKP tworzy i składa aplikację w której zamieszczonesą podstawowe elementy dotyczące organizacji imprezy do IODA podpisaną przez PSKO i PZŻ

1 etap przyznawania organizacji - Polska aplikacja 3 głosami zwycięża w głosowaniu otrzymuje poparcie i pokonuje między innymi Wielką Brytanię, która uważana jest za głównego faworyta w tym głosowaniu. 

JKKP i Świderski otrzymują potwierdzenie o przyznaniu organizacji od IODA (International Optymist Dinghy Assosiation)

Fidlerowicz nie pamięta i nie potwierdza kwestii nieopłacenia składki przez PSKO wskazywanej przez Świderskiego - przez co w głosowaniu wyłaniającym organizatora MŚ - według Świderskiego Polska nie miała prawa głosu (pomimo tego udało się wygrać 3 głosami )

Od stycznia 2013 odbywa się kilka spotkań trójstronnych (PSKO, JKKP, UM. Kamień Pomorski) - według Figlerowicza podczas tamtych rozmów podjęta została decyzja o odsunięciu JKKP od organizacji imprezy.

Zarzucono JKKP i Świderskiemu brak przejrzystości działań, brak transparentności rozliczania imprezy (PSKO chce aby rozliczenia przechdziły przez PSKO), podpisanie bez zgody PSKO umowy z Hotelem w którym planowane było zakwaterowanie, oraz zmianę wpisu do KRS-u JKKP (zamknięto istniejący klub i powołano nowy)

Z opinią tą nie zgadza się Świderski: podczas w/w rozmów uzgodniono rozliczanie imprezy w oparciu o konto Gminy, oferta hotelu wpisana była w aplikacji składanej do IODA i podpisanej przez PSKO, a aplikacja wysyłana do IODA wypełniana była i wysyłana była przez nowy JKKP. Według Świderskiego PSKO miało w ramach współpracy otrzymać 15% opłaty wpisowego od uczestników.

Świderski w tym czasie składa korektę do 1 aplikacji dla zaproponowania lepszych warunków dla uczestników Mistrzostw.

Świderski wynegocjował bardzo dobre opłaty na czarter łodzi Optimist dla uczestników na czas Mistrzostw (1 firma zagraniczna 1 Polska), Figlerowicz zarzuca mu brak konsultacji i brak podpisów PSKO i PZZ. W aplikacji końcowej złożonej przez PSKO z pominięciem JKKP wybrano 2 firmy polskie, ale opłata czarterowa została znacznie podwyższona.

W połowie 2014r wedlug Figlerowicza strony nie mogły się porozumieć (zarzucany brak transparentności działań M. Świderskiemu) i podjęto decyzję o zmianie wykonawcy mistrzostw.

PSKO ogłosiło konkurs ofert na organizację MŚ, zgłosiły się 3 firmy - konkurs wygrała firma PMT, która nie ma doświadczenia w organizacji imprez tego typu.

JKKP i Marek Świderski jako wcześniej wskazany organizator i klub który doprowadził do przyznania Polsce organizacji  nie zostali poinformowani wprost o przeprowadzonym konkursie na nowego  organizatora (Figlerowicz, podkreśla że na stronach PSKO umieszczono taką dostępną dla wszystkich informację), co więcej Świderski podkreśla że do dnia dzisiejszego JKKP nie otrzymał oficjalnego odebrania mu organizacji

2 etap przyznawania organizacji - aplikację końcową na jesieni 2014r składa PSKO i PZŻ z pominięciem JKKP i Świderskiego, na tym etapie wystarczająca jest zgoda 1 członka IODA i organizacja MŚ zostaje ostatecznie przyznana PSKO

Na początku roku wznowiono rozmowy z Miastem Kamień Pomorski - po wyborach nastąpiła zmiana Burmistrza. PSKO zarządalo aby w rozmowach nie uczestniczył M. Świderski i wyproszono go podczas ostatniej rozmowy w mieście. 

Podkreślono również że skoro dwa kluby JKKP MKŻ Opti nie mogą się porozumieć, nie będą uczestniczyć w rozmowach ani w organizacji. JKKP w sierpniu 2014 złożył do PSKO ofertę na organizację części wodnej MŚ, do dzisiaj nie ma odpowiedzi.

PSKO podczas ostatnich rozmów z UM Kamień Pomorski wyraziło oczekiwanie o wsparciu imprezy przez UM w kwocie 200000 pln, w zakresie jaki został zapisany w porozumieniu pomiędzy miastem a PSKO w 2014 r.

Według Figlerowicza Burmistrz nie potwierdził takiego zaangażowania miasta, twierdząc że nie ma takich środków zarezerwowanych na ten cel.

Jak widać po ostanim komunikacie PSKO - obarczyło ono odpowiedzialnością UM Kamień Pomorski i Burmistrza za przeniesienie organizacji do innego miejsca lokalizacji imprezy.

Co będzie dalej? będziemy relacjonować rozwój sytuacji.


Aktualizacja - stanowisko PSKO z dnia 02.02.2015

Decyzja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist z dnia 1 lutego 2015

Mając na uwadze jak najlepszą organizację Mistrzostw Świata Klasy Optimist 2015 w Polsce, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist został zmuszony do podjęcia trudnej decyzji, jaką jest rezygnacja ze współpracy z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski jako gospodarzy regat najwyższej rangi sportowej.

Przyczyną decyzji Zarządu jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski. W zaistniałej sytuacji brak spójnej wizji organizacji wydarzenia tak istotnego dla wizerunku polskiego żeglarstwa regatowego i klasy Optimist, zmusił Zarząd PSKO do zaprzestania rozmów z przedstawicielami Kamienia Pomorskiego i poinformowania Międzynarodowej Federacji Klasy Optimist IODA o napotkanych trudnościach.

Mając pełne zrozumienie i poparcie Federacji IODA, Zarząd PSKO podejmie intensywne rozmowy z przedstawicielami potencjalnego nowego gospodarza Mistrzostw Świata Optimist 2015. Oficjalna decyzja o nowym miejscu, w którym rozegrane zostaną Mistrzostwa zostanie ogłoszona najpóźniej do połowy lutego br.

Rozegranie regat planowane jest w terminie 26.08-5.09 2015 rok, a na starcie spodziewanych jest około 50 reprezentacji narodowych i około 250 zawodników z całego świata.

W ramach uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z PSKO.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST
Tomasz Figlerowicz
PREZYDENT

(Takiej informacji spodziewaliśmy się niestety już wczoraj przed wydaniem w/w decyzji, po opublikowaniu przez Sailportal.pl i inne media informacji opisującej zawiłe i zastanawiające kuluary historii organizacji tej imprezy, oraz wyłączenie przez PSKO z organizacji pomysłodawcy i wstępnego organizatora JKKP i Marka Świderskiego).

Adnotacja i komentarz: Sailportal.pl


Aktualizacja artykuł z dnia 31.01.2015:

Pod znakiem zapytania stanęła organizacja tegorocznych Mistrzostw Świata w Klasie Optimist w Kamieniu Pomorskim.

Jak słyszymy z ust Burmistrza Kamienia Pomorskiego w ostatnich tygodniach pojawiły się rozbieżne oczekiwania i problemy na linii Gmina Kamień Pomorski - Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, PSKO próbuje odsunąć od organizacji osobę dzięki której przyznano Polsce organizację tej imprezy (Marka Świderskiego i JKKP - Jacht Klub Kamień Pomorski ) i który wstępnie wyznaczony był do przeprowadzenia organizacji imprezy przez IODA i PSKO.

PSKO (Polskie Stowarzyszenie Klasy Optymist) jest oficjalnym przedstawicielem IODA (International Optimist Dinghy Association) w Polsce.

Klincz trwa - jak nie wiadomo o co chodzi? chodzi o pieniądze, politykę i dwa skłócone obozy.

Według Świderskiego same wpływy z wpisowego zawodników mają wynieść około 850 000 pln, potencjalni sponsorzy mogą wnieść drugie tyle? .... 

Kwoty te mogą przywrócić o zawrót głowy .... nic dziwnego że trwa bezpardonowa walka o organizację.

Wszyscy którzy znają tarcia w Kamieniu Pomorskim doskonale znają sytuację: od dłuższego czasu walczą ze sobą dwa obozy walczące o swoje polityczne miejsce i duże wpływy. Umownie nazwijmy je:

(Ekipa 1) - Były Burmistrz, aktualny prezes PSKO, aktualny Skarbnik PSKO, Młodzieżowy Klub Żeglarski Opti, Prezes tegoż klubu, była Prezes Mariny Kamień Pomorski

(Ekipa 2) - Nowy Burmistrz, JKKP, Prezes tegoż klubu, nowy Prezes Mariny Kamień Pomorski, Radny Gminy Kamień Pomorski

Ale zacznijmy od początku, oto opinia Marka Świderskiego Prezesa JKKP, który jest zbulwersowny postępowaniem PSKO w sprawie organizacji MŚ klasy Optymist:

JKKP i Marek Świderski w porozumieniu z PSKO rozpoczynają w 2012r prace nad lobbowaniem przydzielenia Polsce prawa do organizacji MŚ w Kamieniu Pomorskim

Starania Świderskiego skutkują spektakularnym sukcesem i wygraniem 3 głosami międzynarodowego głosowania i wybraniem Miasta Kamień Pomorski do organizacji MŚ w 2015r w klasie Optimist. Organizatorem imprezy ma być PSKO, a domyślnie JKKP. Tu ciekawostka: Sukces osiągnięto pomimo odebrania Polsce prawa głosu w tym głosowaniu (PSKO zapomniało zapłacić corocznej składki do IODA)

W 2013r powstaje konkurencyjny do JKKP (ekipa nr 2) - MKŻ Opti Kamień Pomorski (ekipa nr 1)

Z czasem PSKO próbuje odsunąć stopniowo M. Świderskiego i JKKP z organizacji MŚ. Wstępnie zlecono organizację komercyjnej firmie PMT i rozpoczęło działania mające na celu poszukiwania innego miejsca organizacji.

W ostatnim spotkaniu w U.M. Kamień Pomorski z nowym Burmistrzem przedstawiciele PSKO oficjalnie zażądali odsunięcia Radnego Marka Świderskiego JKKP z aktualnych rozmów.

Czego dotyczyło porozumienie pomiędzy Gminą, a PSKO podpisane w 2014r?

Wynika z niego, że Gmina Kamień Pomorski ma pokryć wszelkie koszty organizacji części artystycznej, pozyskać sponsorów oraz zapewnić możliwość organizacji na terenie portu i Mariny, pozostałą częścią organizacji ma zająć się PSKO (IODA przyznała organizację imprezy pośrednio J.K. Kamień Pomorski, który zabiegał o przyznanie mu we współpracy z PSKO organizacji MŚ)

Nadchodzą wybory samorządowe 2014 i pechowo główny lider ekipy nr 1 przegrywa w wyborach - co dzieje się dalej?:

Po wyborach (ekipa nr 2 robi czystkę w Zarządzie Mariny Kamień Pomorski) natychmiastowo odwołany zostaje cały zarząd Mariny Kamień Pomorski, wraz z byłą Prezes (ekipa nr 1) - Marek Świderski mówi o bardzo poważnych nieprawidłowościach zarzucanych byłej Pani Prezes. Na stanowisko Prezesa powołany zostaje Marek Świderski (ekipa nr 2) .

Po przegranych wyborach jak się wydaje - sytuacja "logistyczna" ekipy nr 1 w sprawie MŚ się komplikuje - Hipotetycznie można ocenić tę sytuację tak: (Ekipa nr 1) wie że organizując imprezę w Kamieniu będzie musiała pójść na współpracę (z Ekipą 2, Miasto, JKKP i Marina) ....... inaczej nie zrobi imprezy .... a jeśli nie chce współpracować musi przenieść imprezę w inne miejsce - stąd prawdopodobnie rozpoczęte rozmowy z Dziwnowem ...

Co Gmina i nowy Burmistrz na to:

Burmistrz tłumaczył radnym, że gmina nie posiada żadnych dokumentów czy nawet korespondencji mailowej dotyczącej organizacji tego wydarzenia (prowadzonych i podpisywanych przez byłego Burmistrza). Nie jestem w stanie Państwu zagwarantować, że Mistrzostwa Świata w Klasie Optimist odbędą się w Kamieniu Pomorskim. Prowadzimy bardzo trudne rozmowy - mówił podczas piątkowej sesji Stanisław Kuryłło, wystąpiłem do prezydenta PSKO o przekazanie samorządowi całej dokumentacji. Wszystko okryte jest wielką tajemnicą. Nie wiem dlaczego w gminie nie było żadnych dokumentów dotyczących organizacji mistrzostw. Ktoś to podpisywał, ale nikt nie wie gdzie to może być - stwierdził burmistrz.

Aktualny Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zaznaczył, iż nie może być tak, aby aktualnie współorganizator (Kamień Pomorski)  nie miał żadnego wpływu na Mistrzostwa i powiedział: martwi mnie to, jestem zniesmaczony i niemile zaskoczony działaniami, które zostały podjęte w ostatnich miesiącach, oczekuje większego wpływu na organizację tej prestiżowej imprezy i jako gospodarz chce mieć gwarancję przeprowadzenia imprezy na takim poziomie na jakim przyniesie ona maksymalnie duże korzyści Gminie, oraz oczekuje zaangażowania do organizacji osób i podmiotów, które zagwarantują organizację tej imprezy na możliwie najwyższym poziomie.  Ja ze swojej strony, pomimo całej atmosfery osobiście dołożę wszelkich starań aby z podpisanej umowy się wywiązać - zapewnia Kuryłło, który nie wyklucza, że w razie przeniesienia mistrzostw w inne miejsce, gmina Kamień Pomorski wystąpi na drogę sądową o odszkodowanie. 

Marek Świderski również mówi o drodze sądowej bo JKKP poniósł już wstępne koszty związane z organizacją imprezy i podpisał część umów.

Czy skończy się na kilku procesach i wielkim skandalu? Samorządowi w końcu udało się zdobyć porozumienie o współpracy podpisane 18 lipca 2014 roku z PSKO.

Z kolei dla prezydenta PSKO nie do zaakceptowania jest obecność w całym przedsięwzięciu obecnego Prezesa Mariny, Prezesa JKKP i Radnego - Marka Świderskiego.

Według Marka Świderskiego odsunięcie JKKP stworzy niepotrzebne ryzyko dla U.M. Kamień Pomorski i może obniżyć jakość organizacji tej imprezy z powodu przekazania organizacji komercyjnej nastawionej na zysk firmie. Możliwe cięcie po kosztach wszystkich wydatków dla osiągniecia jak najwyższego zysku, może źle odbić się na wizerunku miasta i standardach imprezy.

Świderskiemu i JKKP zależy na przeprowadzeniu imprezy na maksymalnie wysokim poziomie, przez klub na stałe związany z Kamieniem Pomorskim i mający największe w regionie doświadczenie w organizacji tego typu imprez. Warto dodać że JKKP jest klubem działającym na zasadach Non Profit co dodatkowo jest dużym atutem w tym przypadku.

Co będzie dalej? czy MŚ Klasy Optimist zakończą się skandalem czy pełnym sukcesem? Poprosiłem PSKO o komentarz do sprawy - jak tylko otrzymam odpowiedź opublikuję.


Komentarz Marka Świderskiego do sprawy odnośnie chronologii wydarzeń:

Moje starania nad pozyskaniem Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015 przypadają na lato 2013 roku. Wtedy już od roku nie byłem dyrektorem MOSiR w Kamieniu Pomorskim! Reprezentowałem Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski. W 2012 roku, gdy zabiegałem o organizację Mistrzostw w 2014 roku, również nie reprezentowałem Urzędu Miasta, gdyż 29 czerwca, w dniu mojego wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Klasie Optimist do Włoch, zostałem zwolniony przez ówczesnego burmistrza z pracy. Wszystkie obowiązki związane z próbą pozyskania prawa do organizacji Mistrzostw wykonywane przeze mnie w 2012 roku miały już miejsce podczas mojego urlopu, do którego wykorzystania zobowiązał mnie burmistrz. Robiłem to jednak dla naszej gminy, dla nas wszystkich. Koszty prac nad pozyskaniem Mistrzostw poniesione w 2012 roku pokrył Jacht Klub Kamień Pomorski, zaś w 2013 roku sponsor klubu. Efektem moich starań było przyznanie prawa organizacji Mistrzostw Świata w Klasie Optimist 2015 nie PSKO a Stowarzyszeniu Jacht Klub Kamień Pomorski, w miejscowości Kamień Pomorski, na akwenie Zalew Kamieński.

Potwierdzają to oficjalne dokumenty Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist, które przedkładam w załączeniu. Oczywiście działałem w tym zakresie w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Gminą Kamień Pomorski. Tyle w kwestii wyprowadzenia moich koleżanek i kolegów z MKŻ Opti z błędu, w który świadomie bądź nie ktoś Ich bez przerwy wprowadza. Serdecznie pozdrawiam. Marek Świderski"


24.11.2014 INFORMACJA PRASOWA

Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist (PSKO) uzyskało finalne potwierdzenie praw do organizacji najważniejszych regat sezonu 2015 w klasie Optimist - Mistrzostw Świata, które odbędą się w Kamieniu Pomorskim na przełomie sierpnia i września 2015r.

Klasa Optimist przeznaczona jest do wprowadzenia dzieci i młodzież do 16 lat w tajniki żeglarstwa regatowego, a także do przygotowania ich do wyczynowego żeglarstwa olimpijskiego i sportowego. Każdy zawodnik rozpoczynał swoją karierę regatową właśnie od jachtów Optimist. Szacuje się, że obecnie na świecie pływa ok. 200 tys. Optimistów w ponad 100 krajach i jest to tym samym najliczniejsza międzynarodowa klasa regatowa.

Kamień Pomorski może więc liczyć na niezwykłą frekwencję młodych pretendentów do tytułu Mistrza Świata. Na starcie pojawią się przedstawiciele 60 reprezentacji ze wszystkich kontynentów, czyli około 300 najlepszych zawodników z całego świata.

„Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Federacja Międzynarodowa przyznała prawo organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata właśnie Polsce. To wielka nobilitacja i uznanie dla naszych osiągnięć w organizacji regat na wysokim poziomie. Na konferencji w Argentynie udało się nam wynegocjować lepsze warunki, bardziej dogodną datę oraz uzyskać aprobatę Walnego Zgromadzenia dla naszego planu organizacji regat. Przed nami duże wyzwanie i dużo pracy !" - podsumował Tomasz Figlerowicz, Prezydent PSKO.

„Cieszę się, że praca całego zespołu i wsparcie ze strony miasta już zostało nagrodzone i Kamień Pomorski po raz kolejny będzie mógł gościć najlepszych młodych żeglarzy z całego świata. Poprzednio organizowane Mistrzostwa Europy 2010 były dużym sukcesem, ale Mistrzostwa Świata to najwyżej postawiona poprzeczka. Konsekwentnie realizujemy politykę promocji miasta i naszej mariny przez wysokiej rangi imprezy żeglarskie i jestem przekonany, że jest to najbardziej efektywna forma marketingu w środowisku żeglarzy i wodniaków. To będzie wielkie święto sportu w Kamieniu Pomorskim, na które już teraz zapraszamy!" - powiedział Bronisław Karpiński, Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Mistrzostwa odbędą się w dniach 26 sierpnia - 4 września 2015, a bazą regat będzie najnowocześniejszy port jachtowy w Polsce - Marina Kamień Pomorski. Wcześniej, bo już w maju, w tym samym miejscu odbędą się międzynarodowe regaty przygotowawcze i jednocześnie eliminacje do Mistrzostw dla polskich zawodników.

Załączniki:
04.09.2013 potwierdzenie organziacji MŚ - IODA
18.07.2013 Porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Kamień Pomorski a PSKO
03.12.12 prośba o rekomendację PSKO
14.05.13 Aplikacja o organizację MŚ2015
02.02.15 wypowiedzenie współpracy wysłane do Gminy Kamień Pomorski
18.01.15 Mail Marka Świderskiego do IODA
03.02.15 decyzja PSKO o rezygnacji ze współpracy z Gminą Kamień Pomorski
03.02.15 wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego do Prezesa PZŻ o mediację
24.04.15 DZIWNÓW odpowiedź« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek