KWR KALENDARZ

grudzień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
16.11.22
- KWR Sailnews
« POWRÓT

Czy Klub Żeglarzy Samotników używa w sposób nieuprawniony nazwy i logotypy bez zgody ich właścicieli?


Aktualizacja 06.02.2023

Kolejny przykład próby przejęcia "nie swoich" regat przez KŻS?

KŻS po szumnych zapowiedziach o organizacji w roku 2023 również Bitwy o Gotland, teraz wycofuje się ze swoich zapowiedzi:

Komentarz redakcji:

Bardzo dziwna sytuacja, czy aby ta "niby dobra wola klubu KŻS" to nie efekt kolejnej nieudanej samowolnej próby przejęcia należącej do kogoś innego imprezy? Krystian Szypka jest właścicielem znaku towarowego "Bitwa o Gotland", czyżby się nie dogadali?

Przypominamy, że niebawem zostanie zakończona rejestracja znaku towarowego "Bałtycikie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza" złożona przez autora reaktywacji i organizatora tych regat od 2010 roku: Fundację Żeglarską Sailportal.pl. W czerwcu 2021 Urząd Patentowy RP odrzucił postępowanie sprzeciwowe jakie złożył KŻS w tej sprawie (celem było maksymalne przedłużenie procesu rejestracyjnego)

Od 2021 roku KŻS samowolnie pomimo pełnego sprzeciwu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl używa kolejny rok tego znaku do organizacji plagiatu Regat Poloneza (to niby też miała być dobra wola KŻS?), znak od momentu złożenia wniosku o rejestrację jest już chroniony. Przypomnę, że Fundacja Żeglarska Sailportal.pl jest dysponentem oryginalnego historycznego Pucharu Poloneza i nie ma zamiaru przekazywać go nikomu, kto bez uzgodnienia i bez porozumienia korzysta bezprawnie ze znaku towarowego.


Aktualizacja 12.01.2023 - kolejne pismo od pełnomocnika Akademii Morskiej w Szczecinie do Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

 

Dalszy jeszcze bardziej ciekawy zwrot sprawy nieuprawnionego wykorzystania znaku Akademii Morskiej przez KŻS.

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl otrzymała na swoje zapytanie kolejną odpowiedź Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dowiadujemy się z niego, że Politechnika Morska ustaliła i dogadała się w końcu z KŻS w sprawie wykorzystania logotypu Politechniki Morskiej w Szczecinie przez KŻS (nie podano daty od kiedy obowiązują te uzgodnienia i czy nastąpiły one w formie pisemnęj czy ustnie?).

Należy odkreślić w tym miejscu, że Politechnika Morska nadal podtrzymuje że stosowanie logotypu przez KŻS w polu współorganizator było i jest nadal nieuprawnione, więc w tej kwestii Politechnika nadal podtrzymuje, że znak był i jest nadal wykorzystywany bez jej zgody .... 

Dopisek Redakcji: ponownie przypomnimy, że od dwóch lat w wielu bezpośrednich rozmowach z pełnomocnikiem Akademii Morskiej i przedstawicielem marketingu i w piśmie z 2022 roku  otrzymywaliśmy jednoznaczne i nie budzące wątpliwości zapewnieinia od Akademii Morskiej, że KŻS wykorzystuje logotyp Akademii (w polach współorganizator i partner bez zgody Akademii), zgodnie z pismem w listopadzie 2022 roku wezwano KŻS do zaprzestania stosowania znaku uczelni w materiałach KŻS.

Jednocześnie Politechnika Morska w Szczecinie deklaruje wsparcie dla Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl autora reaktywacji w 2010 roku i organizatora Oryginalnych Regat Polonezam, a także dysponenta oryginalnego historycznego Pucharu Poloneza.

Bardzo dziękujemy za tę deklarację, bardzo chętnie skorzystamy z takiego wsparcia w roku 2023. (przypomnę że Fundacja Żeglarska kilkukrotnie ubiegała się o wsparcie Akademii Morskiej w Szczecinie - niestety bez skutku.

Poniżej Print Screen w/w pisma:

Z Wyrazami Szacunku

Autor Reaktywacji Regat Poloneza w 2010 roku i organizator

Prezes Fundacji Żeglrskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Aktualizacja - pismo od pełnomocnika KŻS do Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl z dnia 21.11.2022

 

Bardzo ciekawy rozwojowu dalszy ciąg sprawy nieuprawnionego wykorzystowania znaku Akademii Morskiej przez KŻS (logo AM w Szczecinie umieszczane bylo zamiennie w materiałach KŻS jako współorganizator lub partner),

W piśmie pełnomocnik KŻS wskazuje, że są dwie? wersje stanowiska Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie nieuprawnionego wykorzystania logotypy i nazwy uczelni przez KŻS i że Akademia nie może się zdecydować która wersja jest prawdziwa? - ta przekazywana od dwóch lat Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl czy jedna z dwóch rzekomo przekazywanych KŻS ???  (Fundacja Żeglarska Sailportal od dwóch lat otrzymuje z działów prawnych i marketingu jednoznaczne informacje, że KŻS nie miało i nie ma uprawnień do wykorzystywania w/w znaków - Prezes Fundacji Żeglarskiej Krzysztof Krygier wielokrotnie osobiście rozmawiał telefonicznie z pełnomocnikiem AM w Szczecinie i z przedstawicielem działu marketingu - również publikowane na początku artykułu pismo jednoznacznie wskazuje o nieuprawnionym stosowaniu znaków Akademii Morskiej w Szczecinie przez KŻS).

Według pełnomocnika KŻS są dwa sprzeczne stanowiska Akademii Morskiej w Szczecinie i na razie nie wiadomo które jest właściwe???? 

Komentarz Redakcji: organizujemy Regaty Poloneza od 2010 roku i jesteśmy autorem ich reaktywacji, podmioty takie jak Akademia Morska zwyczajowo wymagają osobnych na każdy rok zgód i umów na wykorzystywanie nazwy i logotypów. W powyższym przypadku dochodzi do kuriozalnej sytuacji w której KŻS stosuje dowolnie znaki Akademii (jak rozumiemy bez uzgodnień i bez uprzedniej umowy?)  i stosuje je dowolnie jak chce? z różnymi dopiskami: zamiennie jako współorganizator lub partner w zależności od swojego widzimisię ? Bardzo dziwna praktyka.

Ktoś tu kłamie i manipuluje, tylko kto?

Poniżej Print Screen frgmentu pisma pełnomocnika KŻS:

 

W związku z wątpliwościami KŻS przedstawionymi w w/w piśmie Fundacja Żeglarska Sailportal.pl ponownie przesłała zapytanie do pełnomocnika Politechniki Morskiej, aby wyjaśnił powyższą kuriozalną sytuację.

Dodatkowo w swoim piśmie pełnomocnik KŻS zarzuca Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl rozpowszechnianie nierpawdziwych informacji:

Informujemy szanownego Pana pełnomocnika KŻS że: we wszystkich materiałach Fundacja Żeglarska Sailportal.pl informuje o złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race" w 2021 roku w Urzędzie Patentowym RP, a nie jak błędnie pisze Pan Pełnomocnik o udzieleniu prawa do znaku.

Niemniej w momencie złożenia zgłoszenia o rejestrację rozpoczęła się już ochrona w rozumieniu art. 123 ustawy Prawo własności przemysłowej. znak towarowy jest chroniony już od momentu złożenia zgłoszenia do UPRP i pelnomocnik Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl złożył w formie pismenej w lipcu 2021 roku Panu Sławomirowi Turniakowi i KŻS stosowne wezwanie o niewyrażeniu zgody na stosowanie powyższej nazwy przez KŻS. Do dzisiaj Sławomir Turniak jak i KŻS nie zastosowali się do tego wezwania, jak również rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o rzeczywistej historii reaktywacji i organizacji edycji Regat Poloneza po reaktywacji w 2010 roku. W związku z tym Fundacja prowadzi środki prawne w kwestii wyegzekwowania tego wezwania..

Pełnomocnik KŻS w swoim piśmie zawarł również nieprawdziwe informacje stwierdzające że postępowanie sprzeciwowe przed UPRP złożone przez KŻS jest nadal w toku - Rzecznik Patentowym który reprezentuje Fundację Żeglarską Sailportal.pl już w czerwcu 2022 przekazał informację o umorzeniu postępowania sprzeciwowego KŻS (którego celem było maksymalne przedłużenie procesu rejestrcji znaku Regat Poloneza na rzecz Fundacji Sailportal.pl) . UPRP w czerwcu 2022 uruchomił procedurę zakończenia rejestracji znaku towarowego na rzecz Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl i spodziewamy się że w/w rejestracja zakończona będzie na początku 2023 roku.

 


 

31.10.2022

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl  - autor reaktywacji i organizator oryginalnych Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza i autor zgłoszenia znaku towarowego nazwy w/w regat (zgodnie z prawem autorskim już od momentu zgłoszenia znak towarowy podlega ochronie) otrzymała odpowiedź Politechniki Morskiej w Szczecinie (dawniej Akademia Morska w Szczecinie) w sprawie nieuprawnionego wykorzystania nazwy i logotypu uczelni przez Klub Żeglarzy Samotników podczas promocji i organizacji "plagiatu" Regat Poloneza.

Z pisma Politechniki Morskiej w Szczecinie wynika że:

Klub Żeglarzy Samotników kolejny rok z rzędu w sposób nieuprawniony i bez zgody uczelni wykorzystuje nazwę i logotyp znanej szczecińskiej uczelni w celu uwiarygadniania swoich działań podczas organizacji plagiatu Regat Poloneza (nieuprawnione stosowanie nazwy w/w Regat). W roku 2021 logotyp i nzwa Politechniki Morskiej w Szczecinie sygnowane były i są nadal w materiałach KŻS jako: "Współorganizator lub Partner w zależności od materiałów", w roku 2022 w materiałach KŻS logotyp i nazwa uczelni były sygnowane jako "Partner".

Już w roku 2021 dział Prawny i dział marketingu Akademii Morskiej kilkukrotnie przekazał Fundacji informację, że logotyp i nazwa (wtedy Akademii Morskiej w Szczecinie) są używane przez KŻS w sposób nieuprawniony. Pełnomocnik i pracownik działu marketingu Uczelni zaprzeczyli, aby była ona Współorganizatorem lub Partnerem regat organizowanych przez KŻS.

Przypomnijmy, że Fundacja Żeglarska Sailportal.pl jest od 2021 roku w trakcie procedury rejestracji znaku towarowego "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza" i żaden inny podmiot od momentu złożenia wniosku o rejestrację nie może bez zgody Fundacji używać nazwy tych regat. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl KŻS i Słąwomir Turniak nadal z pełną premedytacją wykorzystują w/w znak towarowy, dodatkowo publikując nieprawdziwe informacje na stronie plagiatu o historii organizacji Oryginalnych Regat Poloneza.

Ps. Fundacja Żeglarska Sailportal.pl  jako autor reaktywacji oryginalnych Regat Poloneza (2010r) i jako dysponent historycznego kultowego Pucharu Poloneza jest zmuszona do prowadzenia od dwóch lat działań prawnych w celu ochrony swoich praw do organizacji Regat Poloneza - działania te prowadzone są w stosunku do Klubu Żeglarzy Samotników jako organizacji i jej prezesa Sławomira Turniaka, którzy bez naszej zgody i pomimo naszego zdecydowanego sprzeciwu - nadal używają nazwy naszych regat. Ponadto Sławomir Turniak na stronie plagiatu Regat Poloneza publikuje nieprawdziwe treści dotyczące oryginalnych Regat Poloneza i historii ich organizacji. Kłamliwe i nieprawdziwe informacje zostały również zamieszczone w sprzeciwie skierowanym przez KŻS do Urzędu Patentowego w celu przedłużenia procedury rejestracyjnej. Fundacja Żeglarska Sailportal.pl podważyła wszystkie argumenty KŻS przedstawiając stosowne dokumenty.

Przypominamy, że procedura sprzeciwowa złożona przez KŻS została przez Urząd Patentowy RP w czerwcu 2022 umorzona, o czym informowaliśmy na naszych stronach.

Przypominamy że oficjalną stroną internetową Oryginalnych Regat Poloneza jest od 2010 roku strona www.regaty-poloneza.pl

Będziemy informować o postępach tych działań.

Z wyrazami Szacunku:

Autor Reaktywacji Oryginalnych Regat Poloneza

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Poniżej fragment korespondencji pomiędzy Politechniką Morską w Szczecinie, a Fundacją Żeglarską Sailportal.pl.  

 

 


 


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek


Zamknij okno [x]